SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kształtowanie i badanie materiałów technicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kształtowanie i badanie materiałów technicznych
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-31_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Czesław Częstochowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy na temat sposobów kształtowania struktury i właściwości materiałów

Wymagania wstępne

Wiedza z nauki o materiałach i inżynierii wytwarzania

Zakres tematyczny

Wykład:

Rola materiałów w praktyce inżynierskiej. Sposoby kształtowania i badania właściwości materiałów inżynierskich.  Kształtowanie materiałów drzewnych i drewnopochodnych  poprzez odkształcenia plastyczne. Sposoby badania struktury materiałów. Rodzaje struktur i właściwości fizyko-chemicznych, mechanicznych materiałów, i produktów otrzymanych w wyniku różnych procesów technologicznych. 

Laboratorium:

Zwiiązek między strukturą, właściwościami i procesem wytwarzania. Badanie makroskopowe materiałów. Badanie struktury połączeń nierozłącznych. Badanie zawartości siarki w materiałach stopowych - próba Baumana. Badanie zawartości fosforu w materiałach stopowych.. Analiza struktury materiałów drzewnych przed i po obróbce plastycznej.

Metody kształcenia

Wykład: konwersatoryjny, problemowy

Laboratorium: pokaz, zajęcia laboratoryjne, pomiar, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – kolokwium (min. 51% na pozytywne zaliczenie)

Laboratorium – zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, sprawozdań oraz testu

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z wykładu i laboratorium.

Literatura podstawowa

  1. Ashby M. F. (1998): Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim. WNT Warszawa

  2. Ashby M. F., Jones D. R. H. (1995): Materiały inżynierskie cz. 1 i 2. WNT Warszawa

  3. Grabski M., Kozubowski J. (2003): Inżynieria materiałowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa

  4. Przybyłowicz K., Przybyłowicz J. (2000): Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach. WNT Warszawa

Literatura uzupełniająca

  1.  Bijak-Żochowski M. (2006): Mechanika materiałów i konstrukcji t. 1 i 2. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. Warszawa
  2. Dobrzański L, R. Nowosielski, Metody badań metali i stopów. Badania własności fizycznych. WNT, Warszawa 1987
  3. Dobrzański L, E. Hajduczek, Metody badań metali i stopów. Mikroskopia świetlna i elektronowa. WNT, Warszawa 1988
  4. Wilczyński A. P. (1996): Polimerowe kompozyty włókniste. WNT Warszawa

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Czesław Częstochowski (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 15:21)