SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia techniki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia techniki
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-13_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Czesław Częstochowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to ukierunkowanie przyszłego inżyniera na globalne myślenie o technice jako dorobku całej ludzkości oraz ciągłości rozwoju nauki i techniki na rzecz rozwoju kultury materialnej oraz wykorzystywania wiedzy z zakresu historii techniki na rzecz tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz poprawy kultury bezpieczeństwa w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Elementarna wiedza z historii z poziomu szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Wykład:

Technika w społeczeństwach pierwotnych i w czasach starożytnego Egiptu, Rzymu i Grecji. Wykorzystywanie przez człowieka zasobów przyrody na zaspakajanie materialnych potrzeb - Leonardo da Vinci jego geniusz i dzieła.. Historia człowieka, jego kultury materialnej, proces cywilizowania się, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu postępu technicznego na kształtowanie się życia człowieka w okresie od człowieka pierwotnego do czasów współczesnych.  Pierwsza i druga rewolucja przemysłowa. Mosty dawniej i dziś.Nowy kształt rzeczywistości w cywilizacji technicznej XX i XXI wieku. Rozwój nauk podstawowych i technicznych jako motor postępu społecznego, pracy i bezpieczeństwa pracy.

Ćwiczenia:

Potrzeby człowieka, a rozwój myśli technicznej. Rozwój technicznych umiejętności człowieka. Historia urządzenia technicznego. Wkład Polaków i polskiej myśli technicznej do historii techniki i ich roli w rozwoju polskiego społeczeństwa (St. Staszic, I. Łukasiewicz, E. Kwiatkowski, I. Mościcki). Polscy inżynierowie XIX wieku sławiący polską myśl techniczną na całym świecie (E. Malinowski, G. Narutowicz, S. Kierbedź, Wojciech Bogumił Jastrzębowski – prekursor ergonomii).

Metody kształcenia

W - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.

Ćw - pogadanka, prelekcja, metoda tekstu przewodniego, praca z książką, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena łączna z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i prac kontrolnych.

Literatura podstawowa

1. Barszcz M., i inni, Technika. Warszawa 2008 r.

2. Bocheński A., Tropem polskiej techniki. Warszawa 1971 r.

3. Kołakowski J., Jak powstały i pracują maszyny. PZWS. Warszawa 1966 i nowsze.

4. Kronika odkryć i wynalazków. Nauka i technika…, Świat Książki, Warszawa 2003 r.

5. Orłowski B., Historia techniki polskiej. ITE. Radom 2006 r. 

6. Atlas historyczny od starożytności do współczesności - Warszawa 2003 r.

Literatura uzupełniająca

1. Kwartalnik - Historii Nauki i Techniki. Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

2. Multimedialna encyklopedia powszechna

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Czesław Częstochowski (ostatnia modyfikacja: 02-05-2020 19:42)