SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fizyka techniczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fizyka techniczna
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-18_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności prowadzących do właściwego postrzegania, rozpoznawania oraz analizy i interpretacji zjawisk fizycznych w oparciu o prawa fizyki. Uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących rozwiązywania zagadnień problemowych i ćwiczeń rachunkowych dotyczących elementarnych zjawisk fizycznych. Uzyskanie elementarnej wiedzy i umiejętności z zakresu pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, określania niepewności pomiarowych oraz dokonywania analizy otrzymanych wyników eksperymentalnych w oparciu o podstawowe prawa fizyki.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie rachunku wektorowego, elementarnych funkcji matematycznych, zapisu i stosowania wyrażeń algebraicznych oraz rozwiązywania podstawowych równań.

Zakres tematyczny

Wykład i ćwiczenia: Kinematyka i dynamika układu punktów materialnych. Prędkość, przyspieszenie, równania ruchu prostoliniowego i krzywoliniowego. Środek masy, ruch środka masy, siła, pęd punktu i układu punktów materialnych. Zasada zachowania pędu i układy o zmiennej masie. Praca, moc, energia. Zasada zachowania energii. Kinematyka i dynamika ruchu obrotowego. Opis ruchu harmonicznego swobodnego, tłumionego i wymuszonego. Hydrostatyka i hydrodynamika. Podstawy termodynamiki. Optyka geometryczna i falowa. Prawo odbicia i załamania światła. Soczewki, zwierciadła, powstawanie obrazów, przyrządy optyczne. Interferencja, dyfrakcja. Elektrostatyka. Ładunek elektryczny. Prawo Coulomba. Pole elektryczne. Potencjał. Pole i potencjał punktowego, liniowego i ciągłego rozkładu ładunku. Prąd i opór elektryczny. Natężenie prądu. Moc. Pojemność elektryczna. Kondensatory. Przewodniki i izolatory. Pole magnetyczne. Ruch cząstek naładowanych po okręgu. Siły magnetyczne działające na przewodnik z prądem. Pola wywołane przepływem prądu. Indukcja i indukcyjność.

Laboratorium: Regulamin pracowni fizycznej. Przepisy bhp i przeciwpożarowe. Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego. Wyznaczanie modułu sztywności drutu na skręcanie. Sprawdzenie równania ruchu obrotowego bryły sztywnej. Wyznaczanie współczynnika załamania światła metodą pomiaru grubości pozornej płytki szklanej. Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej. Wyznaczanie współczynnika załamania metodą kąta najmniejszego odchylenia w pryzmacie. Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od temperatury za pomocą refraktometru Abbego. Dyfrakcja i interferencja światła laserowego. Pomiar oporu elektrycznego. Sprawdzenie prawa Ohma. Wyznaczanie ładunku i pojemności kondensatora. Badanie pętli histerezy magnetycznej za pomocą oscyloskopu. Badanie rezonansu elektromagnetycznego.

Metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład problemowy, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, pomiar, metoda laboratoryjna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych odbywa się na podstawie ocenionych sprawozdań i kolokwiów wstępnych. Ćwiczenia rachunkowe zaliczane są na podstawie przygotowanej pracy. Wykład zaliczany jest w formie egzaminu pisemnego lub ustnego. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen zajęć laboratoryjnych, ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

  1. Halliday D., Resnick R., Walker J., Podstawy Fizyki, t. 1-5, PWN, 2003.

  2. Orear J., Fizyka, t. 1-2, WN-T, 1993.

  3. Szydłowski H., Pracownia fizyczna wspomagana komputerem, PWN 2003.

Literatura uzupełniająca

  1. Feynman R, Leighton R., Sands M., Feynmana wykłady z fizyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-05-2020 15:48)