SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Materiałoznawstwo - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Materiałoznawstwo
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-20_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ
  • dr Czesław Częstochowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy na temat budowy i właściwości materiałów technicznych oraz sposobów doboru materiałów do zastosowań technicznych pod kątem kształtowania ich struktury i własności.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z matematyki i fizyki

Zakres tematyczny

WYKŁAD

Geneza i przyszłość materiałoznawstwa. Materiały i cywilizacje. Materiały i gospodarka. Materiały i technika. Materiały a środowisko. Źródła wiedzy o materiałach technicznych. Klasyfikacja materiałów. Właściwości materiałów. Struktura materiałów. Projektowanie materiałów. Znaczenie materiałów inżynierskich w technice. 

LABORATORIUM

1.     Badanie twardości materiałów metodą Rockwella

2.     Badanie twardości materiałów metodą młotka Poldi

3.     Badanie udarności materiałów metodą młota Charpy’ego

4.     Próba technologiczna badania tłoczności materiałów metodą Erichsena

5.     Próba technologiczna wielokrotnego przeginania materiałów

6.     Kolokwium

7.     Identyfikacja materiałów polimerowych

8.     Badanie właściwości cieplnych tworzyw sztucznych metodą Martensa

9.     Badanie właściwości cieplnych tworzyw sztucznych metodą Vicata

10.   Budowa mikroskopu metalograficznego i przygotowanie zgładów metalograficznych

11.   Analiza metalograficzna stali i staliw

12.   Analiza metalograficzna stopów miedzi

 

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, konwersatoryjny, problemowy

Laboratorium: pokaz, zajęcia laboratoryjne, pomiar, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład –  egzamin

Laboratorium – zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Końcowa ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z zaliczenia wykładów i laboratorium liczoną wg kryteriów zgodnych z Regulaminem Studiów

Literatura podstawowa

1.      Blicharski M. (2019): Inżynieria materiałowa. WNT Warszawa

2.      Brocka- Krzemińska Ż., Ehrenstein Gottfried (2016): Materiały polimerowe. PWN Warszawa

3.      Kaczorowski M., Krzyńska A. (2018): Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

4.      Pampuch R. (2013): Wykłady o ceramice. WNT Warszawa

Literatura uzupełniająca

1.      Błędzki A., Jeziórska R., Kijański J. (2020): Odzysk i recykling materiałów polimerowych. PWN Warszawa

2.      Mucha M. (2010): Chitozan wszechstronny polimer ze źródeł odnawialnych. WNT Warszawa

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2020 17:13)