SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki wytwarzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki wytwarzania
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-21_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Podstawowe wiadomości z technik wytwarzania maszyn i urządzeń. Przykłady procesów technologicznych. Ocena oddziaływania procesów technologicznych na człowieka.

Wymagania wstępne

Rysunek techniczny. Materiałoznawstwo

Zakres tematyczny

Wykład

Podział technologii wytwarzania. Proces technologiczny materiałów podstawy jego wyboru. Elementy składowe procesu technologicznego. Analiza technologiczności konstrukcji. Wymagania technologiczne materiałów konstrukcji. Procesy wytwarzania materiałów inżynierskich – rola doboru materiałów. Procesy technologiczne kształtowania struktury i właściwości inżynierskich stopów metali. Proces wielkopiecowy: materiały wsadowe, proces i produkty wyjściowe. Procesy odlewania: podział i zastosowanie. Materiały stosowane w odlewnictwie. Modele odlewnicze i zasady ich konstruowania. Materiały formierskie, ich charakterystyka i zastosowanie. Obróbka plastyczna metali i jej podział. Podstawy teoretyczne obróbki plastycznej. Procesy kucia, cięcia, wykrawania, gięcia, tłoczenia i wyciskania. Procesy łączenia metali: gwintowanie, nitowanie, lutowanie, klejenie. Spajanie metali i cięcie termiczne. Charakterystyka spawania, jego rodzaje i zastosowanie. Rodzaje złącz spawanych. Sprzęt i wyposażenie do spawania elektrycznego. Urządzenia do spawania gazowego. Zagrożenia przy spawaniu. Kierunki rozwoju technologii wytwarzania.

Laboratorium 

Toczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych na tokarkach konwencjonalnych. Wiercenie. Gwintowane. Obróbka powierzchni na obrabiarkach CNC. Spawanie gazowe i elektryczne. 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Laboratorium: pokaz, pomiar, dyskusja, analiza.

Wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zalicza się na podstawie oceny z egzaminu. Egzamin w formie pisemnej, Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z laboratorium. Zajęcia laboratoryjne oceniane na podstawie: obecności i wykonania wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,  sporządzonych sprawozdań. Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną z ocen: laboratorium i egzaminu.

Egzamin wiadomości i umiejętności z progami procentowymi:

bardzo dobry (91%-100%)

dobry plus (81%-90%)

dobry (71%-80%)

dostateczny plus (61%-70%)

dostateczny (51%-60%)

niedostateczny (0%-50%)

Literatura podstawowa

1.         Barcik J., Kupka M., Wala A.: Technologia metali. Tom II. Wyd.  UŚ 2000.

2.         Feld M. Podstawy projektowanie procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT, Warszawa 2013.

3.         Feld M. Technologia budowy maszyn. Wyd. 3. Warszawa, PWN 2000

4.         Karpiński T.: Inżynieria produkcji. Warszawa, WNT, 2004

5.         Muszyński Z.: Zarys technologii metali. PWN 

Literatura uzupełniająca

Czasopismo Mechanik.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-05-2020 16:44)