SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ergonomia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ergonomia
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-30_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Patryk Krupa
 • prof. dr hab. inż. Edward Kowal
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studenta podstawowych pojęć ergonomii, umiejętność dokonywania pomiarów i oceny wyników pomiarów antropometrycznych, poznanie podstawowych cech materialnego środowiska pracy, poznanie zasady ergonomicznego kształtowania środowiska pracy, umiejętność dostosowywania warunków pracy do możliwości i ograniczeń organizmu człowieka, przekonanie studenta o konieczności przestrzegania przepisów i zasad bhp.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu ergonomii, bhp. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka - poziom szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Wykład

 • Ergonomia – pojęcia podstawowe.
 • Podstawowy układ ergonomiczny. Układ człowiek – maszyna.
 • Ergonomia korekcyjna i koncepcyjna.
 • Materialne czynniki środowiska pracy człowieka.
 • Fizjologia pracy - sprawność psychomotoryczna, wydolność fizyczna; fizjologiczne uwarunkowania wydajności pracy - optymalny czas pracy, przerwy wypoczynkowe, techniki podnoszenia przedmiotów, obciążenie pracą (praca fizyczna dynamiczna, statyczna i praca umysłowa).
 • Ergonomiczne kształtowanie warunków pracy i stanowiska roboczego - pomiary stanowisk pracy, projektowanie stanowisk pracy, czynniki ergonomiczne w organizacji pracy, niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki w środowisku pracy.

Laboratorium

 • Antropometria - pomiary ciała ludzkiego, osie i płaszczyzny, nazewnictwo ruchów, populacje specjalne, siła, moc i sprawność mięśni, pozycje i postawy ciała, kąty posturalne.
 • Projektowanie ergonomicznych stanowisk pracy, analiza i ocena istniejących stanowisk, metod i procesów pracypod kątem ergonomii i bhp.
 • Praca z aparaturą do pomiaru sprawności psychomotorycznej.
 • Fizjologia pracy - badanie wydolności fizycznej, techniki podnoszenia przedmiotów, obciążenie pracą (praca fizyczna dynamiczna, statyczna i praca umysłowa).

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, pogadanka.

Laboratorium: ćwiczenia przedmiotowe, metoda badawcza, metoda inscenizacji, metoda laboratoryjna, pogadanka, burza mózgów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: ocena z wykładu jest określana na podstawie oceny z ezgaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, poprzedzony uzyskaniem zaliczenia z zajęć laboratoryjnych.

Laboratorium: ocena końcowa uzależniona jest od cząstkowych ocen za sprawozdania (średnia ocen za wykonane sprawozdania), odpowiedzi ustnej i aktywności na zajęciach.

Ocena końcowa: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wykładu i laboratorium z czego wyliczana jest średnia arytmetyczna.

Zasady oceniania egzaminu pisemnego (W) oraz sprawozdań, odpowiedzi ustnej i aktywości na zajęciach (L). Ocena:
2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami. 
3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zadaniem.
3,5 - praca przeciętna, niekompletna, wykonana poprawnie ale z brakami. 
4,0 - praca dobra pod względem treści, zakresu i oryginalności.
4,5 - praca ponad dobra (treść, zakres i oryginalność). 
5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na wysokim  poziomie merytorycznym.

Literatura podstawowa

 1. Gedliczka A., Atlas miar człowieka, Wydawnictwo CIOP, 2001.
 2. Górska E.: Ergonomia - projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002.
 3. Kamińska J., Tokarski T., Ergonomia pracy z komputerem – od tabletu do stanowisk z wieloma monitorami, CIOP 2019.
 4. Koradecka D. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 2001.
 5. Kowal E., Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, PWN, Warszawa, 2002.
 6. Rączkowski B., BHP w praktyce. Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2018.

Literatura uzupełniająca

 1. Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z bezpieczeństwem człowieka w środowisku pracy.
 2. PN-N-18001:2004 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
 3. Strona internetowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, www.ciop.pl.
 4. Strona internetowa Państwowej Inspekcji Pracy, www.pip.gov.pl

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Patryk Krupa (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 20:24)