SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-42_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Grzegorz Dudarski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1.    Poznanie zasad i metod ograniczania wybranych czynników szkodliwych w środowisku pracy.
2.    Umiejętność wyboru optymalnych metod ograniczenia danego czynnika. 
3.    Umiejętność prognozowania poziomu emisji wybranych czynników szkodliwych.
 

Wymagania wstępne

Podstawy ergonomii, Podstawy technologii produkcji, Techniczne bezpieczeństwo pracy, Analiza i ocena czynników fizycznych i chemicznych w środowisku pracy.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Wymagania prawne w zakresie ograniczania zagrożeń w środowisku pracy.
 2. Metody eliminacji zagrożeń związanych z przemieszczaniem się ludzi. 
 3. Metody zabezpieczeń przed elementami ruchomymi, ostrymi, wystającymi na stanowisku pracy.
 4. Zastosowanie i wdrożenie systemu LOTO
 5. Substancje chemiczne - kształtowanie bezpiecznych warunków pracy.
 6. Metody eliminacji zapylenia powietrza.
 7. Metody ochrony przed wybuchem w środowisku pracy
 8. Metody zabezpieczania stanowisk pracy przed elektrycznością statyczną
 9. Metody ograniczania drgań mechanicznych na stanowisku pracy.
 10. Metody ograniczania hałasu w warunkach przemysłowych
 11. Zasady i metody ochrony człowieka pracy przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
 12. Zasady projektowania oświetlenia naturalnego i sztucznego w pomieszczeniach pracy i na stanowiskach pracy.
 13. Ograniczanie zagrożeń na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Projekt:

Tematyka przykładowych zadań projektowych dotyczących doboru technicznych i organizacyjnych metod ochrony przed zagrożeniami dla wybranych procesów technologicznych / procesów pracy np: Oczyszczanie strumieniowo ścierne. Malowanie natryskowe. Magazynowanie i eksploatowanie gazów w butlach - pojemnikach ciśnieniowych. Zasady bezpieczeństwa pracy w zakładach gospodarki komunalnej. Stolarnie i przetwórstwo drewna. Prace budowlane. Kuchnia i gastronomia, przemysł spożywczy. Prace ślusarskie i spawalnicze. Transport wewnątrzzakładowy. Prace w zbiornikach, kanałach i innych przestrzeniach zamkniętych. Produkcja wyrobów na bazie żywic poliestrowych. 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy
Projekt: pogadanka, pokaz, pomiar, dyskusja
 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie projektu: Wykonanie wybranych zadań projektowych oraz ich pozytywna ocena. Pozytywne oceny z przygotowania teoretycznego do zajęć. 
Wykład: egzamin pisemny w formie testu z progami procentowymi (0%-50% - 2.0, 51%-60% - 3.0, 61%-70% - 3.5, 71%-80% - 4.0,  81%-90% - 4.5,  91%-100% - 5.0)
Ocena łączna z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i ćwiczeń projektowych
 

Literatura podstawowa

1.    Ochrona przed drganiami i hałasem w środowisku pracy. Pod red. Augustyńska D.
2.    Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - Wartości dopuszczalne. red. D. Augustyńska, M. Pośniak, Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2007
3.    Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, pod red. D. Koradeckiej, Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa 2001
4.    Markowski A. S., Bezpieczeństwo procesów przemysłowych. Wyd. Politechniki Łódzkiej 2017
5.    Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne. Wyd. PWN, Warszawa 2001
6.    Rączkowski B., BHP w praktyce. Wydanie XVII, Wyd. ODDK, Gdańsk 2018    

Literatura uzupełniająca

7.    PN-N1800: 2004; System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 01-05-2020 00:27)