SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-43_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Andrzej Lasota
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi komputerowego wspomagania zarządzania środowiskiem.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu informatyki, zarządzania.

Zakres tematyczny

Wykład. Geneza, istota komputerowego wspomagania. System i modele zarządzania środowiskiem. Bazy danych i wiedzy. Przepływ informacji w systemach zarządzania. Systemy informacji środowiskowej, mapy akustyczne. Komputerowe wspomaganie zarządzania w zakresie ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, bezpieczeństwem i ryzykiem ekologicznym.

Laboratorium: Pozyskiwanie  informacji środowiskowej z baz danych, ocena i analiza danych, przeprowadzanie symulacji z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego

Metody kształcenia

Wykład: prezentacja, pokaz.

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, symulacje, studia przypadków z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium

Laboratorium: ocena prac.

Ocena końcowa: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Dokumentacja programów komputerowych.
  2. Malina D., Konieczyński J., Ocena ekologiczna wybranych procesów produkcyjnych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004
  3. Poskrobko  B. (red): Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007
  4. Tarnowski W. (red): Wspomaganie komputerowe CAD,CAM. Podstawy projektowania technicznego, WNT, Warszawa 1997

Literatura uzupełniająca

  1. Budnikowski  A., Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa 1998

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Lasota (ostatnia modyfikacja: 01-05-2020 14:38)