SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Media i technologie komunikacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Media i technologie komunikacyjne
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-45_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest: zapoznanie studentów z podstawami wspomagania procesu edukacji/pracy nowymi mediami, współczesnymi technikami komputerowymi i technologią informacyjno-komunikacyjną oraz kształtowanie umiejętności projektowania mediów kognitywnych.

Wymagania wstępne

Elementarna wiedza z zakresu ICT - obejmująca treści programowe z przedmiotu "Technologie informacyjne" (Lab. semestr 1).

Zakres tematyczny

1. Techniki multimedialne a projektowanie i konstruowanie środków edukacyjnych; media, massmedia, multimedia, hipermedia, multimedialne materiały; projektowanie procesu edukacyjnego z zastosowaniem multimediów; multimedialna strategia nauczania.

2. Media i komunikowanie masowe a system społeczny (media a rozwój społeczno-gospodarczy; społeczeństwo: masowe, informacyjne, wiedzy, sieciowe, medialne). Komunikowanie uwzględniające współczesne techniki multimedialne (środki i formy komunikowania, modele procesu komunikowania).

3. Wspomaganie edukacji/pracy multimedialnymi środkami poznawczymi. Przegląd i porównanie oferty rynkowej: encyklopedie multimedialne, pakiety edukacyjne, programy internetowe, podręczniki multimedialne, zestawy do multimedialnego wspomagania doświadczeń, programy multimedialne, programy komputerowe wspomagające proces edukacji/pracy, portale społecznościowe.

4. Wykorzystanie komputerowego sprzętu i oprogramowania do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wielomedialne materiały prezentacyjne – podstawowe cechy prezentacji, zalecenia dotyczące teksu i czcionek, barwy i dźwięku, animacji i wideo; wskazówki odnoszące się do prowadzenia pokazu. Tekst i grafika oraz film i dźwięk w prezentacjach multimedialnych. Grafika: rastrowa, wektorowa 2D, wektorowa 3D.

5. Zastosowanie technik hipertekstowych w edukacji/pracy. Nawigacja internetowa; prawidłowe wyszukiwanie i selekcja danych tekstowych, cyfrowych oraz multimedialnych; formy prezentacji danych; gromadzenie i archiwizacja danych tekstowych, liczbowych, graficznych oraz medialnych z wykorzystaniem technik internetowych; tworzenie prezentacji i stron WWW oraz kształtowanie poprawnego doboru parametrów elementów składowych.

6. Nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej podnoszące atrakcyjność i skuteczność procesu nauczania-uczenia się: tablica interaktywna; cyber biurko; e-lerning, itp.

7. Interaktywne źródła informacji i ich wykorzystanie w edukacji/pracy. Warsztat informacyjny a edukacja/praca medialna.

8. Przygotowanie i demonstracja prezentacji multimedialnej i/lub stron WWW przydatnych w realizacji treści programowych studiowanej specjalności (Projekt multimedialnej prezentacji przydatnej w realizacji treści programowych studiowanej specjalności. Projekt prezentacji i stron WWW przydatnych w realizacji treści programowych studiowanej specjalności).

Proponowane tematy do samodzielnego opracowania: Wykorzystanie środowisk multimedialnych systemów operacyjnych; Kompresja danych w nowoczesnej realizacji procesu edukacyjnego. Komunikacja internetowa wspomagająca wymianę informacji; Wybrane techniczne środki nauczania – ich rola i zadania w procesie nauczania-uczenia się; Nowe trendy w komunikacji użytkownik-komputer. Ergonomia obsługi, interfejs użytkownika, wsparcie obsługi przez użytkowników z dysfunkcjami (rozwiązania sprzętowe i programowe).

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny i problemowy, pogadanka, pokaz, demonstracja.
Projekt: ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę - według kolokwium (pisemnego sprawdzianu testowego: min. 51% na pozytywne zaliczenie) oraz bieżącego sprawdzania/oceniania wiadomości podczas zajęć.
Projekt: zaliczenie na ocenę - (zajęć o charakterze ćwiczeniowym, praktycznym) odbywa się na podstawie prac wytwórczych (projektów: prac pisemnych, konspektów, prezentacji) oraz aktywności na zajęciach.
Ocena końcowa: ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z wykładu i projektu z jednakową wagą (50% wykład, 50% projekt).

Literatura podstawowa

 1. Aleksander T., Andragogika: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom-Kraków 2013.
 2. Baron-Polańczyk E. (ed.), ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources, Vol.: 1-14, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2012-2019.
 3. Baron-Polańczyk E. (red.), Komputerowe wspomaganie dydaktyki, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2009.
 4. Baron-Polańczyk E., Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2006.
 5. Bednarek J., Multimedia w kształceniu, PWN, Warszawa 2006.
 6. Dirksen J., Projektowanie metod dydaktycznych. Efektywne strategie edukacyjne, Wydanie II, Helion, Gliwice 2017.
 7. Fedak J., Fotografia cyfrowa od A do Z. Encyklopedia, MUZA SA, Warszawa 2006.
 8. Gajda J., Media w edukacji, Wyd. „Impuls”, Kraków 2010.
 9. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa 2015.
 10. Kołodziej P., Komputerowe studio muzyczne i nie tylko. Przewodnik, Helion, Gliwice 2007.
 11. Levinson P., Nowe nowe media, przeł. M. Zawadzka, Wyd. WAM, Kraków 2010.
 12. Nieć M., Komunikowanie społeczne i media, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 13. Paul J., 100 sposobów na cyfrowe wideo, Wyd. Helion, Gliwice 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2007.
 2. Frania M., Nowe media, technologie i trendy w edukacji. W kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017.
 3. Gabriel R., Röhrs H.-P., Social Media. Potenziale, Trends, Chancen und Risiken, Wyd. Springer, Berlin 2017.
 4. Goban-Klas T., Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, WSiP, Warszawa 2005.
 5. Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 6. Kron F.W., Sofos A., Dydaktyka mediów, przeł. J. Sztobryn-Giercuszkiewicz, Wyd. Naukowe GWP, Gdańsk 2008.
 7. McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 8. Melosik Z., Mass media, tożsamość i rekonstrukcje kultury współczesnej, [w:] W. Skrzydlewski, D. Dylak (red.), Media. Edukacja. Kultura, Wyd. PTTiME, Poznań 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-05-2020 10:29)