SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka ergonomii, bhp i logistyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka ergonomii, bhp i logistyka
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-49_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Andrzej Lasota
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z metodami ergonomicznymi w bhp oraz wykształcenie umiejętności praktycznego stosowania metod do rozwiązywania problemów w systemach produkcyjnych, logistycznych.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu ergonomii, bhp, zarządzania.

Zakres tematyczny

Wykład. Podstawowe pojęcia. Model procesu projektowania. Procedura, organizacja, zasady diagnozy i oceny. Metody ergonomiczne stosowane w ocenie skutków narażenia na ergonomiczne czynniki ryzyka. Metody ergonomiczne w diagnozie i ocenie stanowisk pracy, wykonywanych zadań roboczych. Ergonomia w systemach logistycznych. Ergonomiczna diagnoza i ocena systemów produkcji.

Projekt. Opracowanie projektów indywidualnych. Na zajęciach projektowych studenci indywidualnie oraz w grupach realizują projekty w ramach wybranych procesów produkcji/montażu, stanowisk pracy. Zagadnienia realizowane na zajęciach obejmują:

 • określenie i wybór procesu produkcji, stanowisk pracy,
 • opracowanie procedury oceny,
 • pomiary skutków i poziomów ekspozycji operatorów,
 • obliczenia poziomów narażenia,
 • analizy wyników,
 • diagnozę ergonomiczną,
 • projekt interwencji ergonomicznej,
 • weryfikację opracowanych zaleceń i rozwiązań.

Metody kształcenia

Wykład: prezentacja, pokaz.

Projekt: opracowanie projektu, symulacje, studia przypadków, praca indywidualna na zajęciach i w domu, praca w grupach na zajęciach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny

Projekt: ocena projektów, prac.

Ocena końcowa: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Gedliczka A., Pochopień P., Szklarska A., Welon Z., Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, CIOP, Warszawa, 2001
 2. Górska E., Ergonomia: projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
 3. Horst W., Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy. Część I. Ergonomiczne czynniki ryzyka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004
 4. Koradecka D. (red), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 2001
 5. Lewandowski J., Ergonomia. Wyd. PWN Warszawa-Łódź 2001
 6. Pacholski L. (red.), Ergonomia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986
 7. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001

Literatura uzupełniająca

 1. Batogowska A., Słowikowski J., Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania, Prace i Materiały, zeszyt 149, IWP, Warszawa 1994
 2. Nowak E., Atlas antropometryczny populacji polskiej – dane do projektowania, IWP, Warszawa 2000
 3. Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997
 4. Słowikowski J., Metodologiczne problemy projektowania ergonomicznego w budowie maszyn, CIOP, Warszawa 2000
 5. Zbiór Polskich Norm z zakresu ergonomii i projektowania

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Lasota (ostatnia modyfikacja: 21-04-2020 12:23)