SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wytrzymałość materiałów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wytrzymałość materiałów
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-54_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Krzysztof Łasiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawami teoretycznymi obliczeń wytrzymałościowych oraz nabycie umiejętności przeprowadzania analizy wytrzymałościowej.

Wymagania wstępne

Mechanika techniczna, Grafika inżynierska, Matematyka

Zakres tematyczny

WYKŁAD
Charakterystyka  modeli  i  problematyka  wytrzymałości  materiałów.  Naprężenia  dopuszczalne,  nośność graniczna i związki między stanem odkształcenia i naprężenia. Hipotezy wytężenia. Układy liniowo sprężyste. Analiza  wytrzymałościowa  płyt  i  powłok  cienkościennych.  Wyboczenie.  Podstawy  mechaniki  komputerowej. Zastosowanie  technik  komputerowych  w  wytrzymałości  materiałów.  Metoda  elementów  skończonych  w wytrzymałości materiałów.

PROJEKT
Projektowanie  elementów  rozciąganych  i  ściskanych  z  uwzględnieniem  naprężeń  termicznych  oraz montażowych.  Określanie  stanu  naprężenia  i  odkształcenia  w  płaskim  stanie  napięcia.  Wyznaczanie  cech geometrycznych  wałów  skręcanych. Wyznaczanie  momentów  gnących  i  sił  poprzecznych  zginanych  belek. Określanie naprężeń zastępczych. Zginanie z rozciąganiem (ściskaniem). Zginanie ze skręcaniem. Hipotezy wytężeniowe. Wyznaczanie siły krytycznej, dobór cech geometrycznych ściskanego pręta smukłego. Analiza wytrzymałościowa płyt i powłok cienkościennych.

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych,

Projekt: Praca zespołowa w trakcie realizacji projektów. Prezentacja rozwiązań projektów, analiza i dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład  –  kolokwium w  formie  pisemnej  obejmujący  4  pytania  teoretyczne  i  3  zadania.  Maksymalna  liczba punktów za pojedyncze zadanie bądź pytanie – 3 pkt. Ogólna maksymalna liczba punktów - 21.
Projekt  –  uzyskanie pozytywnych ocen z 4 zadań projektowych w tym 3 zadania projektowe realizowane indywidualnie, jedno zadanie realizowane w grupach 3-osobowych.

Ocena łączna z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z egzaminu i projektu.

Literatura podstawowa

  1. Bąk  R.,  Burczyński  T.:  Wytrzymałość  materiałów  z  elementami  ujęcia  komputerowego.  WNT, Warszawa, 2001.
  2. Misiak J: Mechanika techniczna. Statyka i wytrzymałość materiałów, WNT, Warszawa, 2003.
  3. Niezgodziński M., Niezgodziński T. Zbiór zadań z mechaniki ogólnej. PWN, 2008.
  4. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z. Wytrzymałość materiałów. Tom I. WNT, Warszawa, 2007

Literatura uzupełniająca

  1. Niezgodziński M. E., Niezgodziński T.: Wytrzymałość materiałów. WNT, Warszawa, 1996.
  2. Niezgodziński M. E., Niezgodziński T.: Zbór zadań z wytrzymałości materiałów. WNT, Warszawa, 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 30-04-2020 14:03)