SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-72_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
 • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z psychofizycznymi właściwościami człowieka w aspekcie wykonywanej pracy zawodowej; zagrożeniami, które wpływają na stan zdrowia pracownika oraz dokumentami prawnymi regulującymi kwestie związane z medycyną pracy; kształtowanie umiejętności z zakresu ochrony zdrowia i życia pracownika.

 

Wymagania wstępne

Elementarna wiedza z przedmiotu: Podstawy psychologii i socjologii

Zakres tematyczny

Wykład: Podstawowe pojęcia dotyczące właściwości psychofizycznych człowieka w środowisku pracy. Czynniki stwarzające zagrożenia w środowisku pracy. Wpływ fizycznych i psychospołecznych warunków pracy na stan zdrowia pracownika, poziom sprawności i możliwości wykonywania pracy zawodowej.  Wypadki przy pracy (rodzaje, przyczyny, profilaktyka). Organizacja służby medycyny pracy. Badania profilaktyczne w świetle kodeksu pracy.

Ćwiczenia: Obciążenia fizyczne i psychiczne w procesie pracy a efektywność pracownika. Metody przeprowadzania badań, mających na celu ocenę sprawności psychomotorycznej (metody określania obciążenia psychicznego i fizycznego). Wpływ warunków fizycznych oraz psychospołecznych na stres, wypalenie zawodowe w wybranych grupach zawodowych - prace wytwórcze (projekt: praca pisemna, prezentacja).

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny i problemowy, pogadanka, pokaz, demonstracja.

Ćwiczenia: ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - projekt (praca pisemna, prezentacja), wystąpienie, aktywność na zajęciach

Wykład - kolokwium (min. 51% na zaliczenie)

Ocena końcowa - średnia ocen z ćwiczeń i wykładu z jednakową wagą (wykład - 50%, ćwiczenia - 50%)

 

Literatura podstawowa

 1. Cheszel-Zgorzelska K., Lewkowicz B., Psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy, Gdańska 1999.
 2. Dobosz M., Wpływ oceny ryzyka zawodowego na zdrowie i wydajność pracownika, [w:] N. Radek, R. Stasiak-Betlejewska (red.), Materialne i niematerialne aspekty inżynierii produkcji, Częstochowa 2016.
 3. Indulski J. Higiena pracy, Łódź 1999.
 4. Kiełbasa Ł., Szatkowski B., Wejman M., Wpływ zmianowego systemu pracy na bezpieczeństwo i zdrowie pracownika - zagrożenie czy normalne zjawisko?, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej", 2017, nr 72, s. 99-116.
 5. Mirosławski J., Węgrzyn T (red.), Praca, zdrowie, środowisko, Katowice 2008.
 6. Romanowska-Słomka I., Słomka A., Zarządzanie ryzykiem zawodowym, Wydanie VI, Kraków-Tarnobrzeg 2008.
 7. Romanowska-Słomka I., Słomka A., Ocena ryzyka zawodowego, Kraków 2014.
 8. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, Dz.U. 1997 nr 96, poz. 593 (tekst ujednolicony Dz. U. z 2019 r. poz. 1175).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, Dz.U. 2009 nr 105, poz. 870.

 

Literatura uzupełniająca

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz.U. 1996 nr 69, poz. 332.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, Dz.U. 2009 nr 105, poz. 869.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, Dz.U. 2002 nr 132, poz. 1121.
 4. "Medycyna Pracy" - czasopismo

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aneta Klementowska (ostatnia modyfikacja: 02-05-2020 15:10)