SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Audyt bezpieczeństwa pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Audyt bezpieczeństwa pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-75_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Edward Kowal
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie przyszłych inżynierów bezpieczeństwa z podstawowymi informacjami dotyczącymi audytu systemów zarządzania jakością bezpieczeństwa i ryzykiem zawodowym (poznanie technik prowadzenia audytów). Przedstawienie celów prowadzenia audytów oraz zasadniczych różnic pomiędzy kontrolą a audytem.

Wymagania wstępne

Wiedza ogólna nt. podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; znajomość podstaw prawnych funkcjonowania organizacji, zasadniczych wymagań i kompetencji oraz praw i obowiązków pracodawcy i pracownika. Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania systemów zarządzania.

Zakres tematyczny

 1. Podstawy formalno prawne prowadzenia kontroli i audytu.
 2. Uprawnienia i cechy osobowościowe kontrolera i audytora.
 3. Przedmiot i cel prowadzenia kontroli i audytu.
 4. Konsekwencje przeprowadzenia kontroli i audytu.
 5. Cel i zasadność wprowadzania systemów zarządzania jakością.
 6. Ciągła poprawa i zaangażowanie pracowników organizacji.
 7. Korzyści wynikające ze stosowania kontroli i audytu.
 8. Różnice pomiędzy kontrolą a audytem.

Metody kształcenia

Ćwieczenia: metoda tekstu przewodniego, praca z dokumentem źródłowym – analiza i synteza, metoda projekcji i projektu, pogadanka, burza mózgów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obowiązkowe przygotowanie przez studenta pracy pisemnej lub projektu dla ergonomicznej oceny warunków pracy w oparciu o listy kontrolne. Kolokwium zaliczeniowe.

Warunkiem zaliczenia jest średnia ocen kolokwium, pracy pisemnej/projektu.

Zasady oceniania kolokwium pisemnego lub pisemnej pracy kontrolnej, projektu. Ocena:  
2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami. 
3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zadaniem.
3,5 - praca przeciętna, niekompletna, wykonana poprawnie ale z brakami. 
4,0 - praca dobra pod względem treści, zakresu i oryginalności.
4,5 - praca ponad dobra (treść, zakres i oryginalność). 
5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na wysokim  poziomie merytorycznym.

Literatura podstawowa

 1. Ejdys Joanna, Lulewicz, Zarządzanie bezpieczeństwem przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok, 2008.
 2. Górska E., Lewandowski J.: Zarządzanie i organizacja środowiska pracy. WPW, Warszawa 2010.
 3. Koradecka D. (red.), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 2001.
 4. Karczewski J.: System zarządzania bezpieczeństwem pracy, ODDK, Gdańsk 2000.
 5. PN-EN 19011:2003 „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego”.
 6. PN-N 18001:2004 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania”.

Literatura uzupełniająca

 1. Podgórski D., Wytyczne integracji systemów zarządzania bhp i systemami TQM, CIOP, Warszawa 2001.
 2. Rączkowski B., BHP w praktyce, Ośrodek Doradztwa i Kształcenia Kadr, Gdańsk 2002.
 3. Roles J.: Zasady Stosowania Audytów Behawioralnych; Audyty Behawioralne cz.I, tł. z ang. M. Chuchla. Promotor nr 1-2/08, Wyd. Elamed, Katowice 2008.
 4. Roles J.: Kluczem jest dialog. Audyty Behawioralne cz. III, tł. z ang. M. Chuchla; Promotor nr 04/08, s.18-19 Wyd. Elamed, Katowice 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Patryk Krupa (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 22:49)