SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe III
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-80_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 90 6 72 4,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z metodologicznymi zasadami prowadzenia badań inżynierskich.

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności z zakresu przedmiotów realizowanych na poprzednich semestrach.

Zakres tematyczny

Podstawy teoretyczne badań empirycznych dotyczących podjętej na seminarium problematyki badawczej. Metodologiczne zasady uprawiania badań empirycznych w aspekcie podjętych badań własnych. Formułowanie tematów prac magisterskich, koncepcji badawczych-problemów badań, ustalanie techniki, próby badawczej, terenu; omówienie zasad konstruowania narzędzi badawczych.

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny, praca z dokumentem źródłowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia seminarium jest akceptacja przez promotora napisanej przez studenta pracy zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Literatura podstawowa

Literatura właściwa dla wybranego kierunku badań.

Literatura uzupełniająca

Literatura właściwa dla wybranego kierunku badań.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 20:09)