SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Grafika inżynierska i podstawy projektowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-23_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Renata Kasperska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z podstawami projektowania i nabycie praktycznej umiejętności graficznego przedstawiania elementów maszyn i wykonania projektów utworów inżynierskich z zastosowaniem systemu CAD.

Wymagania wstępne

Podstawy rysunku technicznego

Zakres tematyczny

W ramach laboratorium realizowane są następujące zagadnienia: Elementy grafiki inżynierskiej i środowisko systemu komputerowego wspomagania projektowania (CAD) jako narzędzie wspomagające opracowanie graficzne dokumentacji technicznej projektu. Podstawowe narzędzia rysunkowe. Kształtowanie geometrii obiektów. Modyfikacje obiektów. Rodzaje linii i sposoby kreskowania. Warstwy, widoki i teksty. Metody wymiarowania elementów. Bloki i ich atrybuty. Rysowanie precyzyjne i biblioteki symboli w rysunkach technicznych. Elementy modelowania przestrzennego (bryły proste i powierzchnie) i wizualizacja obiektów.

Metody kształcenia

Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne przy komputerach (instrukcje przygotowane przez prowadzącego).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa z jest średnią arytmetyczną z pozytywnych ocen uzyskanych z realizowanych ćwiczeń laboratoryjnych sprawdzających umiejętności wykonywania rysunków technicznych obiektów geometrycznych, stosowania zasad grafiki inżynierskiej i wykorzystania funkcji oprogramowania CAD.

Literatura podstawowa

1.   Gendarz P., Salamon S., Chwastyk P.: Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska. PWE, Warszawa 2014.

2.   Mazur J., Kosiński K., Polakowski K,, Grafika Inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Oficyna Wyd. Poltechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

3.   Nieoczym A., Grafika inżynierska i podstawy konstruowania. Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2008.

4.   Tarnowski W., Wspomaganie komputerowe CAD/CAM – Podstawy projektowania technicznego. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca

1.    Suseł M., Komputerowa grafika inżynierska. Zbiór zadań. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.

2.    Suseł M., Makowski K., Grafika inżynierska z zastosowaniem programu AutoCAD. Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.

3.   Szymczak C., Elementy teorii projektowania. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Uwagi

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.


Zmodyfikowane przez dr inż. Renata Kasperska (ostatnia modyfikacja: 04-05-2020 07:04)