SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Programowanie obiektowe w biotechnologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe w biotechnologii
Kod przedmiotu 13.4-WB-BTD-POB-L-S14_genTO3SM
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia / Mikrobioanalityka w biotechnologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych informacji teoretycznych i praktycznych dotyczących programowania obiektowego w języku Java z aspektem zastosowań w biotechnologii. Przedstawienie zastosowań podejścia obiektowego w biotechnologii.

Wymagania wstępne

Zaliczony przedmiot Technologia informacyjna.

Zakres tematyczny

Wykład
Podstawy języka Java: typy danych, zmienne, przypisanie i inicjalizacja, operatory, łańcuchy, instrukcje sterujące, tablice. Omówienie pojęć: wyrażenia, instrukcje, funkcje, biblioteki w kontekście języka Java i biotechnologii. Pojęcie iteracji. Implementacja i parametryzacja metod o funkcjonalności biotechnologicznej. Definiowanie klas i tworzenie obiektów. Przeciążanie konstruktorów. Kompozycja i dziedziczenie. Możliwości zastosowania klas, obiektów, dziedziczenia w biotechnologii. Przykłady wykorzystania podejścia obiektowego w biotechnologii.

Laboratorium
Implementacja wybranych programów dotyczących wykorzystania języka Java oraz podejścia obiektowego w biotechnologii.

Metody kształcenia

Wykład z prezentacjami multimedialnymi. Laboratorium - samodzielna praca przy komputerze. Przerabiany materiał według instrukcji przekazanych przez prowadzącego zajęcia. Dyskusje prowadzące do pogłębienia wiedzy i lepszego zrozumienia przerabianego materiału.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – pisemny egzamin złożony z 5 zadań (w tym pytań). Na pozytywną ocenę (dostateczny) należy prawidłowo wykonać przynajmniej 3 zadania (60%). Laboratorium – ocena na podstawie kolokwium oraz przygotowania i aktywności w trakcie zajęć laboratoryjnych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 65 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

1. Bednarski W. Fiedurek J., Podstawy biotechnologii przemysłowej, Wydawnictwo WNT, 2012.

2. Darwin I.F., Java. Receptury, Helion, 2003.

3. Lemay L., Rogers Cadenhead, Java 2 dla każdego, Helion, 2001.

Literatura uzupełniająca

1. Sierra K., Bert Bates, Head First Java, Helion, 2004.

2. Tate B.A., Więcej niż Java, Helion, 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 09:57)