SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki znakowania cząsteczek biologicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki znakowania cząsteczek biologicznych
Kod przedmiotu 13.9-WB-BMD-TZCzB-L-S14_gen8TQ9A
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia / Mikrobioanalityka w biotechnologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dżamila Bogusławska
  • dr Beata Machnicka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej nowoczesnych technik znakowania cząstek biologicznych oraz opanowanie przez studenta podstawowych technik stosowanych w znakowaniu cząstek biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik dokumentacji wyników. Student ma możliwość współpracować z grupą, organizować wspólne wykonywanie zadań oraz brać odpowiedzialność za powierzony sprzęt.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw z zakresu biochemii, biologii komórki i genetyki.

Zakres tematyczny

Wykład Izotopowe i nieizotopowe metody znakowania kwasów nukleinowych, białek, lipidów, węglowodanów i innych substancji biologicznie czynnych. Nieizotopowe techniki frakcjonowania i znakowania makrocząsteczek biologicznych. Znakowanie in vivo, in vitro i in silico. Markery poszczególnych organelli komórkowych. Metody detekcji sygnałów po znakowaniu cząsteczek biologicznych. Techniki elektroforetyczne i immunocytochemiczne. Techniki hybrydyzacji kwasów nukleinowych. Metody Southern blot, Northern blot, mikromacierze DNA i hybrydyzacji in situ. Znakowanie plazmidów (nick translation, random priming). Znakowanie DNA na końcach. Mapy restrykcyjne. Ilościowe oznaczanie wyznakowania cząsteczek. Metody immunochemiczne. Metody radioimmunologiczne (RIA). Izotopy: 32P, 33P, 35S oraz 14C i 3H. Metody fluorescencyjne (FIA). Fluorofory. Cytometria przeływowa, FACS, technika FISH, sekwencjonowanie DNA i RNA, mikromacierze białkowe i tkankowe. Metody immunoenzymatyczne (EIA). Western blot. Metoda ELISA. Metody chemiluminescencyjne.

Laboratorium Analiza Western blot: przygotowanie białka - liza komórek; SDS-PAGE; transfer białek na membranę; blokowanie miejsc niespecyficznych; inkubacja z przeciwciałami pierwszorzędowymi i drugorzedowymi;  detekcja białek metodą chemiluminescencyjną. Sekwencjonowanie DNA (metoda Sangera); barwniki stosowane do znakowania biomolekuł; MACS Cell Separation (Miltenyi Biotec); analiza densytometryczna (Image Lab Software, Image J Software).

Metody kształcenia

Wykład metoda podająca: wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,

Laboratorium metoda podająca: pogadanka na temat stosowanych metod analitycznych, metoda praktyczna: laboratoryjna; praca analityczna z wykorzystaniem wybranych technik znakowania cząsteczek biologicznych, metod dokumentacji wyników i programów bioinformatycznych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład  warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z końcowej pisemnej pracy zaliczeniowej, do której student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń. Zaliczenie pisemne trwające 60 minut. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie minimum 50% punktów.

Laboratorium warunkiem zaliczenia jest obecność i uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium i sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 65 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

  1. J.M. Berg, J.L.Tymoczko, L. Stryer, Biochemia PWN 2009
  2. Berg J. M., Tymoczko J. L., Stryer L.: Biochemia. Krótki kurs. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013.
  3. L. Kłyszejko-Stefanowicz Ćwiczenia z biochemii, PWN, Warszawa, 2018.
  4. T.A. Brown Genomy PWN 2009
  5. B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter Podstawy biolologii komórki PWN 2009
  6. S. Doonan Białka i peptydy PWN 2008

Literatura uzupełniająca

  1. Wybrane artykuły z bieżącego piśmiennictwa naukowego (publikacji oryginalnych i przeglądowych).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dżamila Bogusławska (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 23:57)