SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii
Kod przedmiotu 13.4-WB-BTD-EiSAB-Ć-S14_genHMFBX
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia / Mikrobioanalityka w biotechnologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Olaf Ciebiera
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawnymi, politycznymi. ekonomicznymi, społecznymi i moralno-etycznymi uwarunkowaniami rozwoju biotechnologii, korzyściami i ryzykiem wykorzystywania jej osiągnięć w życiu człowieka.

Wymagania wstępne

Podstawy ekonomii, ekologii, bioetyki. Rozumienie zasad organizacji społecznej i politycznej państw. Rozumienie pojęcia globalizacji.

Zakres tematyczny

Ćwiczenia: Biotechnologia- definicja i historia. Korzyści zastosowania biotechnologii dla środowiska, medycyny, przemysłu, rolnictwa. GMO – zagrożenia i korzyści dla przyszłości człowieka. Ustawa o GMO, regulacje prawne w biotechnologii. Bioterroryzm. Społeczny i kulturowy aspekt biotechnologii. Metody in vitro, terapie genowe. Rola kościoła wobec osiągnięć biotechnologii.

Wykłady: Problemy rozwoju cywilizacyjnego człowieka, bezpieczeństwo żywnościowe, globalny rynek, ochrona środowiska przyrodniczego, zagrożenia biotechnologiczne, mechanizmy rynkowe stosowania GMO.

Metody kształcenia

Podająca i praktyczna - w formie dyskusji, przygotowania zajęć, wykonania własnego projektu.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - zaliczenie testu. Ćwiczenia - obecność na ćwiczeniach, samodzielne przygotowanie i wygłoszenie referatu na zadany temat. Ocena przygotowania do ćwiczeń i aktywności na zajęciach. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 75 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

  • Scharff R. C., Dusek V. (red.). 2003. Philosophy of Technology. The Technological Condition. An 9.Anthology, Blackwell, Malden-Oxford-Carlton
  • Zięba S. 2009, Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii w Unii Europejskiej i w Polsce. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa
  • Godlewska-Lipowa W. A., Ostrowski J. Y. 2007. Problemy współczesnej cywilizacji i ekologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Literatura uzupełniająca

  • Alexander Y., Hoenig M. 2001. Superterroryzm biologiczny, chemiczny i nuklearny. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa,
  • Fukuyama F. 2004. Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Wyd. Znak, Kraków

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Andrzej Jurkowski (ostatnia modyfikacja: 21-05-2020 14:21)