SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nanobiotechnologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nanobiotechnologia
Kod przedmiotu 13.4-WB-BTD-NB-L-S14_gen16OHG
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia / Mikrobioanalityka w biotechnologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Timoszyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 45 3 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności związanych z zastosowaniem podstawowych metod biotechnologicznych i analitycznych w nanotechnologii.

Wymagania wstępne

Zaliczenie kursów z Programowania obiektowego w biotechnologii, Biochemii analitycznej i Agrobiotechnologii oraz podstawowe wiadomości z biotechnologii, chemii i biochemii. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na korzystanie z literatury anglojęzycznej.

Zakres tematyczny

Wykłady: Wstęp do nanobiotechnologii, wykorzystanie mikroorganizmów i roślin do syntezy nanocząstek metali, własności optyczne nanocząstek metali, wykorzystanie metod analitycznych do charakterystyki nanocząstek metali, technologie nowoczesnych postaci leków.

Laboratoria: Metabolity wtórne roślin i mikroorganizmów. Synteza nanocząstek metali z wykorzystaniem metod biotechnologicznych, charakterystyka nanocząstek metali za pomocą kilku metod analitycznych (spektroskopia UV-vis i fluorescencyjna, DLS), przeprowadzenie testu antybakteryjnego, analiza i interpretacja wyników w oparciu literaturę anglojęzyczną.

 

Metody kształcenia

Wykład - podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej)

Laboratoria - praktyczna (przeprowadzenie eksperymentów, wykonanie pomiarów próbek na sprzęcie przeznaczonym do analizy fizykochemicznej, interpretacja otrzymanych wyników i wykonanie sprawozdania).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady - egzamin końcowy przeprowadzony w formie testu jednokrotnego wyboru - czas trwania 90 minut. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 51% poprawnych odpowiedzi.

Laboratoria – warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratoriów jest obecność na zajęciach, poprawne wykonanie doświadczeń i pomiarów oraz oddanie i zaliczenie samodzielnie wykonanego sprawozdania.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

1.      red. St. Malepszy „Biotechnologia roślin” PWN Warszawa 2005

2.      St. Kohlmünzer „Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji” PZWL Warszawa 2003

3.      red. R.H. Müller &G.E. Hildebrand „Technologia nowoczesnych postaci leków” PZWL Warszawa 2003

4.      red. O. Kayser „Podstawy biotechnologii farmaceutycznej” Wydawnictwo UJ Kraków 2006

5.      red. O. Kayser & R.H. Müller „Biotechnologia farmaceutyczna” PZWL Warszawa 2003

6.      W. Szczepaniak „Metody instrumentalne w analizie chemicznej” PWN Warszawa1999

Literatura uzupełniająca

1.      G.L.Patrick „Chemia medyczna - podstawowe zagadnienia” WNT Warszawa 2003

2.      red. Z. Markiewicz & Z.A. Kwiatkowski „Bakterie, antybiotyki, lekooporność” PWN Warszawa 2001

3.      red. H. Marena „Synteza środków leczniczych” Wydawnictwo UJ Kraków 2002

4.      red. W. Janiec „Farmakodynamika – podręcznik dla studentów farmacji” PZWL Warszawa 2008

5.      red. W. Janiec & J. Krupińska „Farmakokinetyka – podręcznik dla studentów farmacji” PZWL Warszawa 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Timoszyk (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 12:03)