SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Regulacja cyklu komórkowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Regulacja cyklu komórkowego
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTD-RCK-L-S14_gen1LZH4
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia / Mikrobioanalityka w biotechnologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Aleksander Sikorski
  • dr Elżbieta Heger
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie i zrozumienie mechanizmów regulujących cykl komórkowy. 

Wymagania wstępne

Biologia, biochemia, biologia molekularna, biologia komórki, genetyka. 

Zakres tematyczny

Wykład

Centralny układ kontroli cyklu komórkowego Eukariota. Główne czynniki zaangażowane w regulację podziału komórki. Cykliczna aktywacja kinaz białkowych. Fosforylacja i defosforylacja Cdk. Rodzaje kompleksów cyklina-Cdk. Inicjacja i blokowanie replikacji DNA. Punkty restrykcyjne cyklu komórkowego. Wyłączenie regulacji cyklu komórkowego w proliferacji nowotworów. Apoptoza. Zewnątrzkomórkowa kontrola liczby i wielkości komórek.  

Laboratorium

1. Analiza aktywności cząsteczek regulatorowych cyklu komórkowego (dane źródłowe).

2. Analiza organizacji strukturalnej p53 a mechanizmy regulacji aktywności białka, typy modyfikacji potranslacyjnych białka p53 i efekty ich zaburzeń.

3. Lokalizacja mutacji w strukturze TP53 a wywoływane przez nie efekty fizjologiczne - analiza danych źródłowych.

4. Mechanizmy kontroli cyklu komórkowego w różnych stanach fizjologicznych komórki (dane źródłowe).

5. Udział cyklin i kinaz zależnych od cyklin w regulacji cyklu komórkowego ssaków.

6. Analiza charakteru i lokalizacji mutacji w genach kodujących antyonkogeny i protoonkogeny fazy G1 cyklu komórkowego w nowotworzeniu.

7. Biomarkery zaburzeń cyklu komórkowego stosowane w diagnostyce medycznej.

Metody kształcenia

 WYKŁAD - metoda podająca: wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przykłady rozwiązywania problemów. LABORATORIUM - metoda podająca: pogadanka na temat stosowanych metod analitycznych, analiza wyników doświadczeń, - metoda praktyczna: praca analityczna z wykorzystaniem zasobów internetowych baz danych i wybranych programów komputerowych służących analizie czynników odpowiedzialnych za regulację cyklu komórkowego.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - egzamin końcowy, do którego student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia zajęć laboratoryjnych, przeprowadzany jest w formie pisemnej. Egzamin trwający 60 minut zawiera dwa pytania otwarte.Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do zdobycia. Labortorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z zaplanowanych sprawozdań dotyczących aktualnie dyskutowanych w literaturze aspektów regulacji cyklu komórkowego oraz prezentacji multimedialnej z wyników analizy przystosowań strukturalno-funkcjonalnych wybranych regulatorów cyklu komórkowego. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 80 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 45 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

[1] Harvey Lodishi in.,Molecular Cell Biology, 6th Edition, Freeman 2008

[2] Bruce Albertsi in., Molecular Biology of the Cell, 5th Edition, Garland Sci. 2007

[3] Gerald Karp,Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments, Study Guide, 5th Edition, Wiley 2007

[4] Literatura monograficzna i oryginalna. 

Literatura uzupełniająca

[1] Berg, J.M, Tymoczko, J.L. , Stryer, L., Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009, wydanie VI zmienione

[2] B. Alberts i in., Podstawy Biologii Komórki (wyd.II, zmienione, dodruk) PWN, Warszawa 2009 (copyright 2005)

[3] red. Zofia Bielańska- Osuchowska Słownik Biologii Komórki, wyd II, PAU 2008 

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Aleksander Sikorski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2020 00:04)