SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie
Kod przedmiotu 13.4-WB-BTD-SM2-S-S14_genV0BMT
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia / Mikrobioanalityka w biotechnologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Elżbieta Roland
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z wymogami obowiązującymi przy realizacji pracy badawczej, ukierunkowanie studenta w zakresie tworzenia własnej pracy dyplomowej, pomoc metodyczna i merytoryczna przy realizacji pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Znajomość treści zgodnie z programem studiów właściwego dla kierunku studiów

Zakres tematyczny

Zgodny z problematyką badawczą podjętą w pracy dyplomowej, zgodnie z kierunkiem studiów

Metody kształcenia

Konwersatorium

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przedstawia w formie pisemnej i ustnej kolejne etapy  przygotowywanej pracy dyplomowej (zgodnie z harmonogramem)

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 -
Łącznie 75 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Udział w konsultacjach prowadzonych drogą e-mailową


Zmodyfikowane przez dr Andrzej Jurkowski (ostatnia modyfikacja: 21-05-2020 13:19)