SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rośliny i grzyby w biotechnologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rośliny i grzyby w biotechnologii
Kod przedmiotu 13.4-WB-BTD-RGBT-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia / Mikrobioanalityka w biotechnologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, w wyniku czego student powinien potrafić opisać i zanalizować morfologiczno-funkcjonalne przystosowania roślin i grzybów w relacjach z otoczeniem biotycznym i abiotycznym. Powinien również rozumieć znaczenie tej wiedzy w biotechnologii.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu biologii.

Zakres tematyczny

WYKŁAD Rośliny i grzyby jako organizmy modelowe w biotechnologii. Rola w ekosystemach, biochemia roślin i grzybów, podstawy bioróżnorodności. Wykorzystanie roślin i grzybów oraz produktów ich metabolizmu w różnych gałęziach biotechnologii (przemysł, rolnictwo, ochrona środowiska, medycyna). ĆWICZENIA morfologia funkcjonalna i biologia roślin i grzybów (budowa organizmu, wzrost i rozwój, metabolizm, rozmnażanie.

Metody kształcenia

Podająca: wykład w formie prezentacji multimedialnej. Praktyczna: ćwiczenia w formie laboratoriów, dyskusji, opracowania naukowego i jego prezentacji.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - egzamin końcowy, do którego student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń, przeprowadzony w formie pisemnej. Egzamin trwający 60 minut zawiera 50 zamkniętych pytań. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 30 pkt (60%) na 50 pkt. możliwych do zdobycia. Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z: kolokwium, pracy pisemnej na podstawie aktualnie dyskutowanych w literaturze tematów związanych z ekologią roślin oraz prezentacji multimedialnej z wyników prac terenowych. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 65 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

1.      Malepszy S. Biotechnologia roślin. PWN. Warszawa. 2011

2.      Kopcewicz J., Lewak S.: Fizjologia roślin, PWN, Warszawa, 2002

3.      Kączkowski J.: Biochemia roślin, PWN, Warszawa, 1980-1985

4.      Kalbarczyk J. (red.). Mykologia przemysłowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 2013

Literatura uzupełniająca

1.      Szweykowska A., Szweykowski J.: Botanika, tom 1 - Morfologia, tom 2 - Systematyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2006

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-05-2020 13:15)