SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biochemia analityczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biochemia analityczna
Kod przedmiotu 13.6-WB-BTD-BioAn-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia / Mikrobioanalityka w biotechnologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Dżamila Bogusławska
 • dr Beata Machnicka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej nowoczesnych technik analityki biochemicznej oraz opanowanie przez studenta podstawowych technik stosowanych w analizie biomolekuł. Student ma możliwość współpracować z grupą, wspólnie wykonywać zadania analityczne oraz brać odpowiedzialność za powierzony sprzęt.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw chemii i biochemii.

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe pojęcia i zasady analityki biochemicznej. Właściwości fizykochemiczne głównych klas biomolekuł, wykorzystywanie ich w analizie jakościowej i ilościowej.
 2. Wybór metody analitycznej, metody statystyczne w analityce
 3. Elektroforeza. Wprowadzenie do elektroforezy: teoria, przegląd metod i zastosowań. Konwencjonalna elektroforeza związków białkowych i niebiałkowych. Elektroforeza kapilarna.
 4. Spektroskopia fluorescencji: Fosforescencja. Zastosowanie metody FACS i CD w biochemii. Metody luminescencyjne. Technika WB. Wprowadzenie do spektroskopii oscylacyjnej. Spektroskopia Ramana. Wprowadzenie do spektrometrii rozproszenia Rayleigha.
 5. Spektrometria molekularna. Wprowadzenie do spektroskopii elektronowej. Zastosowania spektrofotometri absorpcyjna w świetle widzialnym i ultrafiolecie w badaniu biomolekuł.
 6. Nefelometria i turbidymetria. Zaawansowana spektrometria statycznego i dynamicznego rozproszenia światła. Analiza elektrochemiczna. Konduktometria. Kulometria. Potencjometria. Woltametria.
 7. Podstawy spektrometrii masowej: jonizacja, analizatory mas, detektory. Techniki MALDI-TOF i ESI.
 8. Chromatografia. Metody radiochemiczne.
 9. Automatyzacja metod bioanalitycznych.

 

Laboratoria 30h:

 1. Spektrofotometria UV-Vis: wyznaczanie widm absorpcyjnych UV/Vis, sprawdzanie prawa Lamberta-Bera na wybranym układzie kolorymetrycznym - Oznaczanie stężenia albuminy metodą Lowry’ego. Ocena precyzji pipetowania.
 2. Izolowanie DNA/RNA z komórek linii hodowlanych (komórek ludzkiej ostrej białaczki limfoblastycznej T). Oznaczanie ilościowe i jakościowe DNA/RNA w próbkach. Widmo kwasów nukleinowych.
 3. Badanie cytotoksyczności w hodowli ludzkich limfocytów T.
 4. Biochemiczna analiza płynów ustrojowych – krwi, moczu, śliny.
 5. Wizyta w laboratorium diagnostycznym.
 6. Analiza i interpretacja uzyskiwanych wyników.

Metody kształcenia

Wykład: z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, pogadanka problemowa, praktyczna praca laboratoryjna

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia: Wykład - egzamin końcowy, do którego student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń, przeprowadzony w formie pisemnej. Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest obecność i uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów  i sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 65 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

1. Analiza instrumentalna w biochemii. Wybrane problemy instrumentalnej biochemii analitycznej. A.Kozik, M. Rąpała-Kozik, I. Guevara-Lora.

2. Analytical biochemistry (3rd Ed.) D. Holme. H.Peck

3. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. A. Dembińska-Kieć, J. Naskalski. Wyd III

3. Ćwiczenia z biochemii. L. Kłyszejko Stefanowicz

Literatura uzupełniająca

1.       Artykuły naukowe w języku polskim i angielskim

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Beata Machnicka (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 13:02)