SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Agrobiotechnologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Agrobiotechnologia
Kod przedmiotu 13.4-WB-BTD-A_Bt-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia / Mikrobioanalityka w biotechnologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Andrzej Jurkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem biotechnologii w rolnictwie i najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie. Na zajęciach omówione będą techniki mikrorozmnażania roślin oraz podstawowe metody modyfikacji genetycznych organizmów i analizy DNA.

Wymagania wstępne

Podstawy biotechnologii, mikrobiologii, biologii.

Zakres tematyczny

Wykłady: Znaczenie i rozwój agrobiotechnologii. Biotechnologia a inżynieria genetyczna. Obszary działań agrobiotechnologii a inżynieria genetyczna. Agrobiotechnologia a inne działy biotechnologii. Metoda kultur in vitro. Rodzaje i zastosowanie kultur in vitro. Produkcja metabolitów wtórnych w kulturach in vitro. Techniki mikrorozmnażania roślin. Metody uwalniania od wirusów roślin rozmnażanych wegetatywnie. Wykorzystanie kultur in vitro w hodowli roślin. Replikacja, transkrypcja, translacja - przebieg i znaczenie. Enzymy i techniki wykorzystywane do klonowania genów. Izolowanie genów. Metody transformacji komórek roślinnych i zwierzęcych. Organizmy genetyczne modyfikowane (GMO). Wykorzystanie organizmów genetycznie modyfikowanych. Metody identyfikacji organizmów transgenicznych. Rodzaje markerów molekularnych. Wykorzystanie markerów DNA w hodowli roślin. Markery DNA w taksonomii oraz ocenie tożsamości gatunkowej i odmianowej.

Ćwiczenia: Totipotencja komórek. Eksplantaty. Podłoża stosowane w in vitro. Kultury kalusa. Mikrorozmnażanie roślin rolniczych. Sterylność propagacji. Mutageneza chemiczna i fizyczna roślin. Genetycznie modyfikowane zwierzęta. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania GMO. Regulacje prawne dotyczące GMO.

Metody kształcenia

- podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej)

- praktyczna (ćwiczenia)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie w formie pisemnej. Trwa 60 minut i obejmuje 5 pytań otwartych. Do zaliczenia na ocenę pozytywną wymagane jest uzyskanie 60% punktów. Ćwiczenia – warunkiem zaliczenia jest poprawne wykonanie wszystkich ćwiczeń oraz napisanie kolokwium zaliczeniowego. Oceniane są: kolokwium sprawdzające wiedzę (5 pytań otwartych, 60 min., ocena pozytywna - min. 60% punktów).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 65 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

1.      Malepszy S. Biotechnologia roślin. PWN, 2019.

2.      Brown T. A. Genomy. PWN, 2018.

3.      Dubert F., Kruczkowska H., Pawłowska H., Ptak A., Skucińska B. Przewodnik do ćwiczeń z roślinnych kultur in vitro. Red.: Skucińska B. Wydawnictwo UR Kraków, 2008.

Literatura uzupełniająca

1.      Buchowicz J. Biotechnologia molekularna. Modyfikacje genetyczne, postępy, problemy. Wyd. PWN, 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Andrzej Jurkowski (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 23:22)