SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody chromatograficzne w analityce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody chromatograficzne w analityce
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTD-MChA-S14
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia / Mikrobioanalityka w biotechnologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Iwona Sergiel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z nowoczesnymi metodami chromatografii oraz tendencjami rozwojowymi tej techniki.

Zapoznanie z aparaturą stosowaną w metodach chromatograficznych z uwzględnieniem technik sprzężonych.

Zapoznanie z czynnościami związanymi z wykonywaniem rozdziału chromatograficznego.

Wymagania wstępne

Ukończone kursy: chemii ogólnej, chemii organicznej oraz chemii fizycznej. 

Zakres tematyczny

Wykład:

- Metody chromatograficzne – podział, rys historyczny oraz tendencje rozwojowe.

- Podstawy teoretyczne rozdziału chromatograficznego.

- Aparatura stosowana w chromatografii gazowej i cieczowej.

- Przygotowanie próbek do analizy chromatograficznej.

- Analiza jakościowa i ilościowa w chromatografii.

- Analityczne zastosowanie chromatografii w biotechnologii.

- Najczęstsze problemy występujące przy rozdziałach chromatograficznych i sposoby ich

rozwiązywania.

Laboratorium:

- Zapoznanie z budową chromatografu cieczowego, sposobem kontroli i wymiany części eksploatacyjnych. Obsługa programu sterującego chromatografem cieczowym, możliwości kontroli pomiarów i interpretacji uzyskanych wyników.

- Wyznaczanie czasów retencji wybranych grup związków w zależności od zastosowanych parametrów rozdziału (rodzaj kolumny, programowana temperatura pracy).

- Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych dla poszczególnych grup związków. Wykonanie jakościowej i ilościowej analizy chromatograficznej przygotowanych próbek, interpretacja uzyskanych chromatogramów.

- Wpływ pH eluentu na czasy retencji.

- Parametry opisujące układ chromatograficzny – obliczenia.

<!--EndFragment-->

Metody kształcenia

- podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej)

- praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem sprzętu laboratorium chemicznego).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: ocena ze sprawdzianu w formie pisemnej, do której Student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych. Sprawdzian trwający 60 minut zawiera 4 zagadnienia. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie min. 50% możliwych do zdobycia punktów.

Laboratorium: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie oceny z kolokwium pisemnego (uzyskanie min. 50% możliwych do zdobycia punktów) oraz oceny wystawionej ze sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych (jedna ocena, będąca średnią arytmetyczna ocen cząstkowych ze sprawozdań). Ocena końcowa z laboratorium to średnia arytmetyczna oceny uzyskanej z kolokwium oraz oceny za sprawozdania.

Ocena końcowa przedmiotu to średnia arytmetyczna ocen końcowych z laboratorium i wykładu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 62 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 38 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2,5 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1,5 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

[1] Witkiewicz Z. Podstawy chromatografii. Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa. 2005.

[2] Bielicka-Daszkiewicz K., Milczewska K., Voelkel A. Zastosowanie metod chromatograficznych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań, 2010.

[3] Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Stanley R. Crouch. Podstawy chemii analitycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2007.

Literatura uzupełniająca

[1] Voelkel A., Wasiak W. (red.). Chromatografia w praktyce. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań, 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Iwona Sergiel (ostatnia modyfikacja: 05-05-2020 15:10)