SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza zmienności genetycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza zmienności genetycznej
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTD-AZG-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia / Mikrobioanalityka w biotechnologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Renata Grochowalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej metod badania polimorfizmu. Poszerzenie wiedzy o markerach genetycznych oraz ich zastosowaniu.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw z zakresu biochemii  i genetyki.

Zakres tematyczny

Wykład: Zmienność i mutacje. Czynniki mutagenne. Metody badania polimorfizmu przed erą DNA - Badanie polimorfizmu antygenów erytrocytów. Badanie zmienności białek surowicy krwi. Zmienność enzymów krwi. Bezpośrednie metody badania zmienności DNA. Pośrednie metody badania zmienności DNA. Zastosowanie markerów genetycznych w badaniach biologicznych. Parametry przydatności do badań identyfikacyjnych. Oprogramowanie jako narzędzie w analizach identyfikacyjnych.  Profilowanie genomowego DNA. Analiza DNA mitochondrialnego. Analiza polimorfizmu chromosomu Y.

Laboratorium: Badanie zróżnicowania gatunkowego u Borrelia spp. Izolacja DNA . Nested -PCR. Elektroforeza. Oczyszczanie produktu. Przygotowanie do sekwencjonowania. Odczyt chromatogramów i identyfikacja genotypów. Analiza SNP.

Metody kształcenia

Wykład - podająca (w formie prezentacji multimedialnej) oraz pogadanka

Ćwiczenia laboratoryjne - metoda podająca: pogadanka na temat metod badania zmienności DNA, metoda praktyczna: laboratoryjna; praca z wykorzystaniem programu Finch i/lub GeneMarker oraz BLAST, metody dokumentacji wyników.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego, ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów.

Ćwiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Ocenie podlegają: testy sprawdzające wiedzę (zamknięte i otwarte) tj. kolokwia– ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, obecność i aktywny udział w ćwiczeniach, przygotowanie zagadnienia w postaci prezentacji lub referatu, przygotowanie sprawozdania z laboratorium.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

  1. J.C.Avise, WUW, 2008, Markery molekularna, historia naturalna i ewolucja.
  2. J. R. Freeland, 2008, Ekologia molekularna. PWN, Warszawa
  3. M. Pilot, R. Rutkowski, A. Malewska, T. Malewski, 2005,Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. MIZ PAN, Warszawa
  4. J.Bal, PWN, 2017, Genetyka medyczna i molekularna, Warszawa
  5. P.G. Higgs, T.K. Attwood,Bioinformatyka i ewolucja molekularna, PWN, Warszawa 2008

 

Literatura uzupełniająca

1.      Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

2.      Artykuły w periodykach z zakresu genetyki molekularnej

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 09:17)