SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biosensory - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biosensory
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTD-Bios-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia / Mikrobioanalityka w biotechnologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Julia Nowak-Jary
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z tematyką biosensorów jako narzędzi o zastosowaniach w bioanalityce.

Wymagania wstępne

Wiadomości z chemii, biochemii, biologii i enzymologii na poziomie pierwszego stopnia studiów z obszaru nauk przyrodniczych

Zakres tematyczny

Laboratorium: Wstęp do biosensorów: definicja, podział, zastosowania i przykłady. Enzymy immobilizowane jako biosensory. Trypsyna jako biosensor białek i peptydów. Pułapkowanie (immobilizacja) trypsyny w żelu agarozowym. Oznaczanie ilości i aktywności unieruchomionej trypsyny. Lipaza jako biodetektor lipidów. Oznaczanie aktywności lipazy metodą miareczkową i potencjometryczną. Kwasy boronowe jako sensory glukozy. Immobilizacja kwasów boronowych na nanoczastkach magnetycznych Fe3O4. Określanie stopnia wiązania glukozy przez kwasy boronowe metodą spektroskopii IR.

Metody kształcenia

Praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego i aparatury pomiarowej)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykonanie ćwiczeń przewidzianych w programie przedmiotu (obecność na zajęciach jest obowiązkowa). W przypadkach nieobecności, student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia. Przedstawienie wyników doświadczeń w formie sprawozdań. Zaliczenie dwóch sprawdzianów na ocenę pozytywną.                       Ocena z przedmiotu to średnia arytmetyczna ocen z wszystkich sprawozdań i sprawdzianów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

1. Nanotechnologie, red. nauk.: R. W. Kelsall, I. W. Hamley, M. Geoghegan, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2. M. Jurczyk, J. Jakubowicz, Bionanomateriały, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.

3.  red.: Z. Brzózka, Mikrobioanalityka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa  2009.

4. Z. Brzózka, W. Wróblewski, Sensory chemiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

Optyka biomedyczna, red. H. Podbielska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Julia Nowak-Jary (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 14:07)