SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy mikrobioanalityki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy mikrobioanalityki
Kod przedmiotu 13.4-WB-BTD-PMikr-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia / Mikrobioanalityka w biotechnologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z tematyką bioanalityki stosowaną w skali mikro.

Wymagania wstępne

Wiadomości z chemii, biochemii, biologii i enzymologii na poziomie pierwszego stopnia studiów z obszaru nauk przyrodniczych

Zakres tematyczny

Wykład: omówienie zagadnień związanych ze specyfiką prowadzenia operacji jednostkowych w mikroskali takich jak: dozowanie, mieszanie, kontrola przepływu, rozdzielanie czy detekcja. Zaprezentowane zostaną również zagadnienia związane z projektowaniem miniaturowych urządzeń typu Lab-on-a-Chip wraz z przykładami zastosowań.

Laboratorium: Oznaczanie stężenia białka w surowicy krwi metodą biuretową. Oznaczanie stężenia białka metodą Lowry’ego. Określanie aktywności enzymatycznej metodą Kunitza na przykładzie trypsyny. Określanie stopnia wiązania się wybranych leków (kwas acetylosalicylowy, ibuprofen) do albuminy i pozostały białek surowicy krwi. Oznaczanie poziomu salicylanów. Test Elisa.

Metody kształcenia

podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej)

praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego i aparatury)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin.

Laboratorium: wykonanie ćwiczeń przewidzianych w programie przedmiotu (obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadkach nieobecności, student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia). Przedstawienie wyników doświadczeń w formie sprawozdań. Zaliczenie dwóch sprawdzianów na ocenę pozytywną. Ocena z przedmiotu to średnia arytmetyczna ocen z wszystkich sprawozdań i sprawdzianów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

1. Nanotechnologie, red. nauk.: R. W. Kelsall, I. W. Hamley, M. Geoghegan, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2.  M. Jurczyk, J. Jakubowicz, Bionanomateriały, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.

3. red.: Z. Brzózka, Mikrobioanalityka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.

4. Z. Brzózka, W. Wróblewski, Sensory chemiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

1. red. H. Podbielska, Optyka biomedyczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 16:47)