SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biologiczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania zachowań ludzi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biologiczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania zachowań ludzi
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTD-Biol.zach-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia / Mikrobioanalityka w biotechnologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Artur Wandycz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest nabycie przez studenta wiedzy dotyczącej rozwoju człowieka jako jednostki i społeczeństw w kontekście biologicznym, kulturowym i społecznym oraz umiejętności rozróżniania i opisu zachowań ludzkich.

Wymagania wstępne

Podstawy biologii człowieka i wiedzy o społeczeństwie - poziom szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Biologiczne, społeczne i kulturowe znaczenie kłamstwa i oszukiwania. Znaczenie empatii. Biologiczna atrakcyjność człowieka. Społeczne i kulturowe postrzeganie atrakcyjności. Mowa ciała. Znaczenie zachowania w organizacji. Różnice kulturowe. Stres i podejmowanie decyzji. Bogactwo i nędza narodów w kontekście historycznym, geograficznym, ekonomicznym i społecznym.

Metody kształcenia

Wykład, pogadanka, dyskusja, ćwiczenie, praca z dokumentami źródłowymi.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych oceny za przygotowanie referatu na zadany temat oraz z zaliczenia przeprowadzanego w formie pisemnej - trwającego 60 minut (10 pytań, każde pytanie – 1 pkt.). Do uzyskania pozytywnej oceny z pisemnego zaliczenia kolokwium konieczne jest uzyskanie 6 pkt. (60%) na 10 punktów możliwych do zdobycia.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 40 -
Łącznie 75 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1,5 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1,5 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Kraków 1998.
  2. Pawłowski B., Biologia atrakcyjności człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
  3. Pease A., Pease B., Mowa ciała. Rebis 2017.
  4. Diamond J., Strzelby, zarazki, maszyny. Prószyński i S-ka 2010.
  5. Landes D., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy. Muza 2015.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Artur Wandycz (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 20:08)