SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie zasobami ludzkimi i środowiskiem pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi i środowiskiem pracy
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTD-Zarz.zas.-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia / Mikrobioanalityka w biotechnologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Artur Wandycz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest nabycie przez studenta wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, funkcjonowania środowiska pracy, oceny obciążenia pracą, oceny ryzyka zawodowego i podejmowania ewentualnych działań profilaktycznych lub naprawczych w środowisku pracy.

Wymagania wstępne

Podstawy biologii człowieka i wiedzy o społeczeństwie - poziom szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Wykład: historia i szkoły zarządzania zasobami ludzkimi; polityka personalna; kierowanie; komunikowanie się w organizacji; ekonomika zdrowia; środowisko pracy i nauki; obciążenie, przeciążenie i niedociążenie pracą; warunki pracy; praca indywidualna i zespołowa; zmęczenie; ocena ryzyka zawodowego; choroby zawodowe; dolegliwości mięśniowo-szkieletowe.

Ćwiczenia: opracowanie wybranego zawodu i środowiska pracy w zakresie m.in. oceny obciążenia pracą, ryzyka zawodowego i potencjalnych zmian w środowisku pracy i organizacji pracy.

Metody kształcenia

Wykład, pogadanka, dyskusja, ćwiczenie, instruktaż, praca zespołowa, praca z dokumentami źródłowymi.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia przeprowadzanego w formie pisemnej - trwającego 60 minut (10 pytań, każde pytanie – 1 pkt.). Do uzyskania pozytywnej oceny z pisemnego zaliczenia kolokwium konieczne jest uzyskanie 6 pkt. (60%) na 10 możliwych do zdobycia punktów.
Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z przygotowanych i przedstawionych opracowań na zadane tematy, pozytywnej oceny za aktywność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium przeprowadzanego w formie pisemnej - trwającego 60 minut (10 pytań, każde pytanie – 1 pkt.). Do zaliczenia kolokwium w formie pisemnej na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 6 pkt. (60%) na 10 pkt. możliwych do zdobycia.

Ocena końcowa przedmiotu to średnia arytmetyczna pozytywnych ocen cząstkowych obu form zajęć.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1,5 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2,5 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Kraków 1998.
  2. Górski J. (red.), Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2001.
  3. Koradecka D. (red.), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. t. I. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1999.
  4. Koradecka D. (red.), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. t. II. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1999.
  5. Kozłowski S., Granice przystosowania. Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
  6. Robbins S.P., Prawdy o kierowaniu ludźmi, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Artur Wandycz (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 17:31)