SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki mikroskopowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki mikroskopowe
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTD-T_Mi-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia / Mikrobioanalityka w biotechnologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Elżbieta Roland
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1. Poznanie zasad działania różnych typów mikroskopów oraz możliwości ich wykorzystania w badaniach naukowych;

2. Poznanie wybranych metod przygotowywania preparatów do analizy;

3. Nabywanie  umiejętności obserwacji mikroskopowej  i analizy obserwowanego obrazu.

 

 

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

1. Charakterystyka różnych typów mikroskopów (optycznego, fluorescencyjnego, konfokalnego, elektronowego).

2. Możliwości wykorzystania mikroskopii w badaniach biotechnologicznych

3. Zasady przygotowania preparatów mikroskopowych. 

 

Metody kształcenia

Metody eksponujące - pokaz

Metody praktyczne – obserwacja, analiza obrazu, przygotowywanie preparatów 

Wyjście studyjne do pracowni mikroskopii 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

obecność na zajęciach,

zaliczone pisemne sprawozdanie z wizyty studyjnej w pracowni mikroskopii

uzyskanie pozytywnej oceny z testu (do zaliczenia konieczna prawidłowa odpowiedź na 60% pytań)

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 15 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 30 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 0,5 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0,5 -
Łącznie 1 -

Literatura podstawowa

Bagiński S. 1969: Technika mikroskopowa. PWN, W-wa,

Litwin Jan A. 1999: Podstawy technik mikroskopowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Pluta M. 1982: Mikroskopia optyczna. PWN, Warszawa 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Elżbieta Roland (ostatnia modyfikacja: 05-05-2020 11:36)