SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki wytwarzania - obróbka bezubytkowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki wytwarzania - obróbka bezubytkowa
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-08_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Paweł Schlafka
  • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej stosowania bezubytkowych technologii wytwarzania w celu kształtowania postaci, struktury i właściwości produktów.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania I

Zakres tematyczny

Wykład:

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Wprowadzenie. Obróbka cielna i cielno-chemiczna. Obróbka cieplna stopów miedzi.     2   1,2
W2 Procesy technologiczne kształtowania struktury i własności tworzyw inżynierskich: metalurgia proszków, wytwarzanie i kształtowanie materiałów ceramicznych, szkieł, kompozytów, odlewanie, obróbka plastyczna metali i stopów.     2   1,2
W3 Procesy technologiczne kształtowania struktury i własności tworzyw inżynierskich: metalurgia proszków, wytwarzanie i kształtowanie materiałów ceramicznych, szkieł, kompozytów, odlewanie, obróbka plastyczna metali i stopów.     2   1,2
W4 Nowoczesne metody wytwarzania odlewów     2   1,2
W5 Technologie cięcia     2   1,2
W6 Badania nieniszczące. Niezgodności w złączach spajanych     2   1,2
W7 Technologie spajania metali     2   1,2
W8 Technologie spajania metali     1   0,6
    Suma:   15   9

Laboratorium:

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Wprowadzenie. Metalurgia proszków - wywarzanie kół zębatych.     2   2
L2 Obróbka cieplna stopów miedzi.     2   2
L3 Technologia procesu cynkowania - Ocena jakości wytworzonych powłok.     2    
L4 Wpływ wybranych parametrów cięcia termicznego na jakość krawędzi ciętych.     2   2
L5 Spawanie MIG/MAG.     2   2
L6 Określenie przyczyn powstawania wad materiałach i wyrobach      2    
L7 Obróbka plastyczna metali i stopów - Procesy gięcia.     2    
L8 Termin odróbczy     2    
L9 Badania mas formierskich (wpływ H20)     2    
L10 Metody pomiaru temperatur     2   2
L11 Formy specjalne - Odlewanie ciśnieniowe     2   2
L12 Szybkość krzepnięcia w formach piaskowych i metalowych     2   2
L13 Trendy rozwojowe dotyczące kształtowania struktury i własności tworzyw inżynierskich - modyfikacja stopów aluminium     2    
L14 Badania nieniszczące materiałów i wyrobów     2   2
L15 Termin odróbczy / Zaliczenie     2   2
    Suma:   30   18

 

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z literaturą fachową.

Laboratoria realizowane w grupach ćwiczeniowych, niektóre zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń produkcyjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1.         Materiały wykładowe

2.         Dobrzański L.A.: Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT, Warszawa 2001.

3.         Dobrzański L.A., Metalowe materiały inżynierskie, WNT, Warszawa 2004

4.         Hryniewicz T., Technologia powierzchni i powłok, wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin  2004

5.         Ashby M., Shercliff H.,Cebon D., Inżynieria materiałowa, tom 1, wyd. Galaktyka 2011

Literatura uzupełniająca

1.          Plichta J., Plichta St.: Komputerowo zintegrowane wytwarzanie, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1999

2.         Ruszaj A.: Niekonwencjonalne metody wytwarzania elementów maszyn i narzędzi, IOS, Kraków 1999

3.         Ashby M., F., Jones D.R.H.: Materiały inżynierskie.  Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów, T. 2, WNT, Warszawa 1998

4.         Burakowski T., Wierzchoń T.: Inżynieria powierzchni metali, WNT, Warszawa 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Schlafka (ostatnia modyfikacja: 07-06-2020 16:25)