SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane układy sterowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane układy sterowania
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-D-18_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rodzajami układów sterowania, z sygnałami sterującymi, oraz z metodami realizacji układów sterowania z zastosowaniem pneumatyki, hydrauliki, elektroniki i sterowników PLC, jak również z budową i projektowaniem układów sterowania przeznaczonych do napędu elementów wykonawczych maszyn i urządzeń.

Wymagania wstępne

Automatyzacja Wytwarzania, umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi,

Zakres tematyczny

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - WYKŁAD

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

W1

Pojęcia podstawowe: sterowanie, regulacja, układ, wielkości sterujące i zakłócające, stan układu.

2

1

W2

Układy liniowe, układy nieliniowe, układy logiczne, regulatory.

2

1

W3

Układy sterowania elektrycznego – napędy elektryczne.

2

1

W4

Układy sterowania pneumatycznego.

2

2

W5

Układy sterowania elektropneumatycznego.

2

1

W6

Układy sterowania hydraulicznego.

2

2

W7

Układy sterowania elektrohydraulicznego.

2

1

W8

Układy sterowania pneumohydraulicznego.

2

1

W9

Sterowniki programowalne - budowa, zasada działania i zastosowanie.

2

1

W10

Zastosowania układów sterowania - przykłady praktyczne.

2

1

W11

Projektowanie układów elektrycznych.

2

1

W12

Projektowanie układów pneumatycznych, hydraulicznych

2

1

W13

Projektowanie układów elektropneumatycznych, elektrohydraulicznych.

2

2

W14

Projektowanie przekaźnikowych układów sterowania.

2

1

W15

Sterownie układami - zastosowanie sterowników PLC.

2

1

SUMA GODZIN

30

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - LABORATORIUM

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

L1

Budowa logicznych układów sterowania.

2

1

L2

Minimalizacja funkcji logicznych.

2

1

L3

Symulacja pracy układów logicznych.

2

1

L4

Budowa i symulacja działania wirtualnych układów pneumatycznych dla zadanych warunków pracy.

2

1

L5

Budowa i symulacja działania wirtualnych układów elektropneumatycznych dla zadanych warunków pracy.

2

1

L6

Budowa i symulacja działania rzeczywistych układów pneumatycznych i testowanie ich pracy.

2

1

L7

Budowa i symulacja działania rzeczywistych układów elektropneumatycznych i testowanie ich pracy.

2

1

L8

Zajęcia odróbcze.

2

2

L9

Budowa i symulacja działania wirtualnych układów hydraulicznych dla zadanych warunków pracy.

2

1

L10

Budowa i symulacja działania wirtualnych układów elektrohydraulicznych dla zadanych warunków pracy.

2

1

L11

Budowa i symulacja działania rzeczywistych układów hydraulicznych dla zadanych warunków pracy i testowanie ich pracy.

2

1

L12

Programowanie sterowników PLC – wprowadzenie do programowania.

2

1

1L3

Programowanie sterowników PLC w języku LD- pisanie prostych programów.

2

1

L14

Programowanie sterowników PLC w języku LD- pisanie złozonych programów.

2

2

L15

Zajęcia obróbcze i zaliczeniowe.

2

2

SUMA GODZIN

30

18

 

 

 

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową - podręczniki, czasopisma. Laboratoria prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych i stanowisk laboratoryjnych - metody: zadania problemowe, analiza rozwiązań. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Literatura podstawowa

 1. Dębowski A., Automatyka - podstawy, WNT, Warszawa 2008r
 2. Garbaciak A. Szewczyk K., Napęd i sterowanie hydrauliczne – podstawy projektowania układów, Politechnika Krakowska, Kraków 1988,
 3. Olszewski M., Urządzenia i systemy mechatroniczne, REA, Warszawa 2009,
 4. Pizon A., Hydrauliczne i elektrohydrauliczne układy sterowania i regulacji, WNT, Warszawa 1987r,
 5. Szenajch W., Napęd i sterowanie pneumatyczne, WNT, Warszawa 2003,
 6. Sidorowicz J., Napęd elektryczny i jego sterowanie, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997,
 7. Kasprzyk J., Programowanie sterowników przemysłowych, WNT, Warszawa 2012,

Literatura uzupełniająca

 1. Automatyka – czasopismo,
 2. Jabłoński W., Automatyka i sterowanie, Wydawnictwo Uczelniane ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998r,
 3. Garbacik A., Studium projektowania układów hydraulicznych, Ossolineum Wrocław 1997,
 4. Napęd i sterowanie – czasopismo,
 5. Węsierski Ł., Podstawy pneumatyki, Wydawnictwo AGH, Kraków 1990,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Cyganiuk (ostatnia modyfikacja: 10-09-2020 18:54)