SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo i niezawodność pojazdów samochodowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo i niezawodność pojazdów samochodowych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-OiZEP-D-13_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Mirosław Żygadło
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z bezpiecznym sposobem użytkowania pojazdów i zapewnienie ich niezawodności w trakcie eksploatacji. Zapoznanie się z teorią związaną z eksploatacją pojazdów, jej uwarunkowaniami prawnymi. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z procesem eksploatacji pojazdów samochodowych.

Wymagania wstępne

Budowa pojazdów. Teoria ruchu pojazdów. Badania pojazdów. Elektrotechnika pojazdowa.

Zakres tematyczny

Wstęp teoretyczny

Niebezpieczeństwa i zagrożenia związane z uczestnictwem pojazdów w ruchu drogowym. Analiza wyników badań stanu bezpieczeństwa, charakterystyka ogólna wypadków drogowych. Analiza wpływu stanu cech pojazdów i zachowań kierowcy na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozwiązania konstrukcyjne w pojazdach wpływające na bezpieczeństwo ich użytkowania. Problemy użytkowania pojazdów samochodowych. Ocena procesu użytkowania. Rodzaje zużycia, czynniki wpływające na intensywność zużycia, zużycie graniczne. Systemy obsługi samochodów, cykle obsługowe, organizacja systemów obsługi. Zużycie materiałów eksploatacyjnych. Wpływ stanu technicznego i warunków użytkowania na wielkość zużycia paliwa, metody pomiarowe, wzorce. Materiały eksploatacyjne, paliwa oleje, smary, materiały konserwacyjne - podstawowe parametry, klasyfikacja. Skażenia motoryzacyjne  środowiska, zanieczyszczenia powstające w procesie obsługi samochodu. Wypadki drogowe jako forma zagrożenia środowiska. Warunki gwarancji produktów przemysłu motoryzacyjnego.

Treść ćwiczeń laboratoryjnych:

Badania zużycia  i uszkodzeń eksploatacyjnych elementów i zespołów pojazdu samochodowego. 

Pomiary zużycia paliwa. 

Cechowanie drogomierza.

Cechowanie prędkościomierza.

Pomiary hałaśliwości wewnętrzne i zewnętrznej  pojazdu. 

Badania wpływu stanu technicznego na własności ruchowe pojazdu i toksyczność spalin.

Oględziny zewnętrzne pojazdu.

Oględziny powypadkowe pojazdu.

Metody kształcenia

Prezentacja z wykorzystaniem multimedialnych środków audiowizualnych w zakresie przedstawienia podstaw teoretycznych. Ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium  z zakresu podstaw teoretycznych  i pozytywnej oceny ze sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Literatura podstawowa

 1. Hebda M.: Eksploatacja samochodów, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji 2005.
 2. Uzdowski M.: Pojazdy samochodowe. Eksploatacja techniczna i naprawa. WKŁ 2003.
 3. Bocheński C.: Badania kontrolne pojazdów. WKŁ 2000.
 4. Wicher J. :Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. WKiŁ, Warszawa 2002.
 5. Wierciński  J.:Wypadki  drogowe  –  elementy  analizy  technicznej  i  opiniowania.  WKiŁ, Warszawa 1985.
 6. Datka S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu. WKiŁ Warszawa 1999.
 7. Niewczas A.: Wybrane zagadnienia transportu samochodowego. PNTTE, W-wa 2005.
 8. Krystek R.: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. WKŁ, W-wa 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Bobrowski D.: Modele i metody matematyczne teorii niezawodności w przykładach i zadaniach. WNT W-wa 1985.
 2. Szopa T.: Niezawodność i bezpieczeństwo. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. W-wa 2009.
 3. Ustawa „Prawo o ruchu drogowym”.
 4. Gacek W.: Pierwsza pomoc. Warszawa, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 1998.
 5. Prochowski L.: Pojazdy mechaniczne. Mechanika ruchu, WKiŁ, Warszawa, 2005.
 6. Bezpieczeństwo ruchu drogowego (kwartalnik), Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 12:32)