SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mechanika ruchu samochodu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mechanika ruchu samochodu
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-OiZEP-D-14_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jerzy Sobich
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie metod określania parametrów konstrukcyjnych pojazdu decydujących o jego własnościach trakcyjnych

Wymagania wstępne

Fizyka. Mechanika ogólna. Podstawy teorii drgań.

Zakres tematyczny

Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Rozpędzanie i właściwości trakcyjne pojazdu     2   1,2
W2 Modelowanie procesu hamowania pojazdu     2   1,2
W3 Energochłonność ruchu pojazdu     2   1,2
W4 Kinematyka i dynamika ruchu  krzywoliniowego pojazdu     2   1,2
W5 Drgania i obciążenia dynamiczne w samochodzie     2   1,2
W6 Modelowanie dyskretne pojazdu     2   1,2
W7 Modelowanie procesu zderzenia     2   1,2
W8 Kinematyka zawieszeń i prowadzenie kół jezdnych     1   0,6
    Suma:   15   9

 

Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Modelowanie procesu rozpędzania pojazdu     2   1,2
P2 Modelowanie procesu hamowania pojazdu     4   2,4
P3 Modelowanie przejazdu pojazdu przez próg zwalniający     4   2,4
P4 Modelowanie procesu zderzenia pojazdu z przeszkodą     4   2,4
P5 Zaliczenie projektów     1   0,6
    Suma:   15   9

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia rachunkowe i projektowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń na podstawie wykonywanych projektów oraz pozytywna ocena z kolokwium z wykładu.

Literatura podstawowa

1. Prochowski L., Mechanika ruchu. Pojazdy samochodowe, WKiŁ 2008.

2. Siłka W., Teoria ruchu samochodu, WNT, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

1. Mischke M., Dynamika samochodu. T. 1, Napęd i hamowanie. WKiŁ. Warszawa 1987.

2. Mischke M., Dynamika samochodu. T. 2, Drgania. WKiŁ. Warszawa 1987.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jerzy Sobich (ostatnia modyfikacja: 03-06-2020 15:10)