SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie projektem technicznym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektem technicznym
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-OiZEP-D-21_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z procesem planowania i zarządzania projektem technicznym.

Wymagania wstępne

PKM, Maszynoznawstwo, Budowa pojazdów samochodowych

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Przygotowanie wniosku projektowego wg standardów NCBiR. Praca w zespołach. Omówienie zadań. Harmonogram realizacji projektu.     2   1
P2 Omówienie  zagadnień dotyczących zarządzania czasem zespołem w projecie.     2   1
P3 Analiza przykładowych wniosków projektowych cz.I     2   1
P4 Omówienie przyjętej metody zarządzania projektem.     2   1
P5 Pezentacja postępu prac na forum grupy     2   2
P6 Prezentacja postępu prac  na forum grupy, dyskusja krytyczna      2   2
P7 Prezentacja i obrona końcowa wniosku.     3   1
    Suma:   15   9

Metody kształcenia

Projekt – praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie projektu

Literatura podstawowa

 1. Project Management Instytut: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, wyd. 5 MT&DC Warszawa 2013,
 2. A. Pomykalski: Zarządzanie innowacjami, PWN Warszawa 2001
 3. M. Trocki: Nowoczesne zarządzanie projektami, PWN Warszawa 2013
 4. Pietras P., Szmit M.:Zarządzanie projektami wybrane metody i techniki. Oficyna Księgarsko-Wydawnicza „Horyzont” ,  Łódź 2003
 5. Lock D. Podstawy zarządzania projektami, wyd. II zmienione, PWE Warszawa 2009.
 6. http://informatykawfirmie.pl/systemy-informatyczne/projekty-i-zasoby-ludzkie/68-5-najlepszych-darmowych-programow-do-zarzadzania-projektami

Literatura uzupełniająca

 1. Nowacki R., Staniewski  M. W. (red.)  Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin 2010
 2. Tidd  J., Bessant J.,  Zarządzanie innowacjami : integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011
 3. Kelley T., Sztuka innowacji, Klasyka Biznesu, Rzeczpospolita 2011
 4. Domiter M., Marcieszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi – Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-06-2020 12:57)