SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy marketingu i gospodarki finansowej przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy marketingu i gospodarki finansowej przedsiębiorstwa
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-OiZEP-D-24_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pozyskanie przez studenta wiedzy z organizacji przedsiębiorstw oraz uzyskanie umiejętności planowania projektów biznesowych, kalkulacji kosztów procesu, produktu oraz własności intelektualnej. 

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Wprowadzenie do tematyki wykładów. Omówienie warunków zaliczenia przedmiotu. Przedsiębiorstwo i jego zasoby.     2   1.2
W2 Otoczenie przedsiębiorstwa.     2   1.2
W3 Planowanie i podejmowanie decyzji.     2   1.2
W4 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.      2   1.2
W5 Zarządzanie marketingiem, organizowanie i kontrola działalności marketingowej.     2   1.2
W6 Zarządzanie operacjami i jakością.     2   1.2
W7 Zarządzanie logistyką i zakupami.     2   1.2
W8 Zasoby intelektualne, wycena własności intelektualnej.     1   0.6
    Suma:   15   9

 

             
Lp. Treści programowe - ĆWICZENIA   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
C1 Definiowane i określenie typów organizacji/przedsiebiorstw       1   0.6
C2 Definiowanie potrzeb przedsiębiorstwa      2   1.2
C3 Budowa strategii przedsiębiorstwa - modele, systemy      2   1.2
C4 Jak skutecznie podejmować decyzje - metody analizy decyzyjnej       2   1.2
C5 Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa      2   1.2
C6 Gotowość inwestycyjna - źródła finansowania     2   1.2
C7 Zarządzanie projektem - harmonogramowanie, budżetowanie, budowanie zespołów, konsorcja     2   1.2
C8 Realizacja i rozliczanie projektów      2   1.2
    Suma:   15   9

Metody kształcenia

Realizacja modułu odbywa się poprzez realizację wykładów z wykorzystaniem środków multimedialnych. Praktyczne przekazanie wiedzy odbywa się podczas realizacji zajęć ćwiczeniowych prowadzonych z użyciem metod eksponujących, oraz wykorzystaniem arkuszy Excel podanych przez prowadzącego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z części wykładowej jest obecność na co najmniej 51% zajęć, oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium.

- ocena bardzo dobra- Student uzyskał 90-100% punktów;

- ocena dobry plus- Student uzyskał 80-89% punktów;

- ocena dobry- Student uzyskał 70-79% punktów;

- ocena dostateczny plus- Student uzyskał 60-69% punktów;

- ocena dostateczny- Student uzyskał 51-59% punktów;

- ocena niedostateczna- Student uzyskał mniej niż 51% punktów.

Ćwiczenia: Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez studenta w trakcie realizacji zadań ćwiczeniowych.

Ocena końcowa: stanowi średnią arytmetyczną ocen z wykładu oraz ćwiczeń.

Literatura podstawowa

1. Cieślik J.: Przedsiębiorczość dla ambitnych, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
2. Piasecki B.: Ekonomika i zarządzanie mała firmą, WN PWN Warszawa Łódź, 1999.
3. Liker J. K.: Droga Toyoty, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, 2004.
4. Czarnecki L.: Biznes po prostu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa, 2011.
5. Gallo C.: Steve Jobs – Sztuka prezentacji, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca

1. Cialdini R.B.: Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
2. Kiyosaki R.: Bogaty ojciec, biedny ojciec, Wydawnictwo Instytut Praktycznej Edukacji, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska (ostatnia modyfikacja: 04-06-2020 18:41)