SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane problemy inżynierskie w technice motoryzacyjnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane problemy inżynierskie w technice motoryzacyjnej
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-OiZEP-D-27_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poszerzenie wiedzy z wybranych zagadnień dotyczących techniki motoryzacyjnej.

Nabycie kompetencji stosowania wiedzy z różnych dziedzin techniki do branży motoryzacyjnej.

Wymagania wstępne

Budowa pojazdów, Teoria ruchu, Inżynieria wytwarzania,

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Stale o wysokiej wytrzymałości w budowie pojazdów samochodowych     2   1
W2 Kompozy polimerowe - budowa i właściwości     2   2
W3 Technologie kompozytów polimerowych      3   2
W4 Analiza kompozytowych konstrukcji stosowanych w samochodach     2   1
W5 Hybrydowe układy napędowe     2   1
W6 Elektryczne układy napędowe, ogniwa paliwowe     2   1
W7 Paliwa alternatywne      2   1
    Suma:   15   9

 

             
Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Przygotowanie założeń projektowych w zakresie zastosowania wybranej technologi do budowy pojazdów samochodowych. Praca w zespołach. Omówienie zadań. Harmonogram realizacji projektu.     2   1
P2 Analiza wiedzy w zakresie wybranej technologii.     2   1
P3 Analiza istniejących zastosowań wybranej technologii.     2   1
P4 Wybór obszaru zastosowania technologii.     2   1
P5 Pezentacja postępu prac na forum grupy     2   1
P6 Prezentacja postępu prac  na forum grupy, dyskusja krytyczna      3   2
P7 Prezentacja i obrona końcowa  projektu.     2   2
    Suma:   15   9

 

Metody kształcenia

Seminarium dyskusyjne. Praca indywidualna i zespołowa. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie ekspertyzy na zadany temat.

Literatura podstawowa

  1. Dobrzański L. A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2003.
  2. Saechtling H.: Tworzywa sztuczne. Poradnik. WNT, Warszawa 2007.
  3. Merkisz J., Pielecha I.: Alternatywne Paliwa i Układy napędowe pojazdów. WPP, Poznań 2004.
  4. Merkisz J., Pielecha I.: Alternatywne napedy pojazdów. WPP, Poznań 2004.
  5. Plotkin S., Santina D., Vyas A., Anderson J.: HybridElectricVehicle Raport. Center for TransportationResearch, Aragon NationalLaboratory 2001.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-06-2020 14:13)