SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia eksploatacji pojazdów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia eksploatacji pojazdów
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-OiZEP-D-28_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami eksploatacji pojazdów, systemami użytkowania pojazdów oraz materiałami eksploatacyjnymi stosowanymi w motoryzacji do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Budowa Pojazdów, Termodynamika, Metrologia i systemy pomiarowe, Podstawy konstrukcji maszyn,

Zakres tematyczny

 

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Eksploatacja środków transportu  – podstawowe strategie.     2   1
W2 Materiały eksploatacyjne, Klasyfikacja, właściwości.     3   1
W3 Wybrane czynności obsługowo-regulacyjne pojazdu.     2   1
W4 Gospodarka remontowa - elementy planowania.     2   2
W5 Autoryzowane stacje obsługowe  - elementy zarządzania.     2   1
W6 Technologie remontu z uwzględnieniem dokumentacji technicznej.     2   2
W7 Stacje obsług technicznych.     2   1
    Suma:   15   9
             
Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Projekt stacji obsługowej, remontowej lub kontrolnej. Praca w zespołach. Omówienie zadań projektowych. Harmonogram realizacji projektu.     2   1
P2 Przedstawienie i omówienie  zagadnień dotyczących zakresu projektu.     2   1
P3 Dobór wyposażenia do realizacji zakładanych prac w projektowanej stacji.     2   1
P4 Opracowanie i omówienie  instrukcji technologicznych dla przyjętego zakresu czynności wykonywanych na projektowanej stacji - I     2   1
P5 Opracowanie i omówienie  instrukcji technologicznych dla przyjętego zakresu czynności wykonywanych na projktowanej stacji II     1   1
P6 Prezentacja projektu dla wszystkich uczestników zajęć       4   3
P7 Obrona i zaliczenie projektu     2   1
    Suma:   15   9

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, standardami i indywidualna praca.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z kolokwium oraz ze wszystkich zadań projektowych

Literatura podstawowa

 1. Uzdowski M. Eksploatacja techniczna i naprawa. WKiŁ, Warszawa 2003
 2. AbramekF.K., Uzdowski M. Podstawy obsługiwania i napraw. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2009
 3. Hebda M, Mazur T. Podstawy eksploatacji pojazdów samochodowych, WKiŁ. Warszawa, 1980,
 4. Hebda M. Eksploatacja samochodów, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB/ 2006
 5. Niziński S. Eksploatacja obiektów technicznych, WKiŁ, Warszawa, 1996
 6. S. Orzełowski Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych, WSiP, Warszawa,
 7. Merkisz J. Ekologiczne aspekty stosowania silników spalinowych.Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1994,
 8. Niziński S.: Eksploatacja obiektów technicznych. Biblioteka problemów eksploatacji. ITE Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Bydgoszcz – Sulejówek 2002
 9. Niziński S. Eksploatacja techniczna i utrzymanie samochodów,.WKiŁ, Warszawa
 10. Postrzednik, St., Termodynamiczne oraz ekologiczne uwarunkowania eksploatacji tłokowych silników spalinowych,  Gliwice  Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007
 11. Tabor A., Franczyk J., Motoryzacyjne materiały eksploatacyjne, tachografy, badania techniczne pojazdów, odlewy i wyroby z proszków metali w motoryzacji, recykling zużytych pojazdów, korozja, medycyna pracy, Kraków, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 2006

 

Literatura uzupełniająca

 1. Wajand, Jan Aleksander Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe, Warszawa : WNT, 2005. 
 2. Mysłowski, Jaromir. Zanieczyszczenie powietrza przez pojazdy samochodowe, Warszawa : WKiŁ, 2011.
 3. Merkisz J., Ekologiczne aspekty stosowania silników spalinowych. Poznań  Wyd. Politechniki Poznańskiej, 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-06-2020 09:19)