SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie przedsiębiorstwem obsługowo-naprawczym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie przedsiębiorstwem obsługowo-naprawczym
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-OiZEP-D-29_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem obsługowo-naprawczym.

Wymagania wstępne

Podstawy zarządzania, Wybrane zagadnienia z ekonomiki przedsiębiorstw

Zakres tematyczny

Wykład: Definicja zarządzania. Formy i metody zarządzania. Procesy funkcjonowania mikro małych i średnich przedsiębiorstw usługowych w gospodarce rynkowej. Kluczowe obszary zarządzanie przedsiębiorstwem z uwzględnieniem finansów i podatków (analiza i rozliczanie przychodów i kosztów, określanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa), rachunku kosztów (metody wyceny kosztów usług), zasobów ludzkich (metody określania czasu realizacji usług) i zasobów trwałych (kalkulacja kosztów stanowisk pracy). Podejście procesowe realizacji usług w przedsiębiorstwie usługowo-remontowym. Identyfikacja procesów głównych i pomocniczych oraz tych, które nie przynoszą wartości dodanej dla przedsiębiorstwa. Metody pomiaru efektywności procesów. Metody podejmowania decyzji o charakterze strategicznym, taktycznym i operacyjnych. Wybrane aspekty prognozowania gospodarczego przedsiębiorstw usługowo-remontowych

Laboratorium: Na zajęciach laboratoryjnych studenci budują wirtualne przedsiębiorstwo usługowo-remontowe, określają zapotrzebowanie na stanowiska pracy, definiują czynności w ramach procesów głównych i pomocniczych, ustalają zapotrzebowanie w środki trwałe i nisko-cenne do stanowiska pracy, ustalą normatywy wykonywania poszczególnych czynności oraz kalkulują wartość stanowiska pracy i określają cenniki usług

Metody kształcenia

Realizacja zakresu tematycznego przedmiotu odbywa się poprzez realizację interaktywnych wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

W ramach ćwiczeń, studenci projektują biznes plan wirtualnego przedsiębiorstwa remontowo-usługowego z uwzględnieniem: procesów, rachunku inwestycyjnego i   planu przychodowo-kosztowego

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z ustnego lub pisemnego kolokwium.

Laboratorium: ocena z laboratorium jest określana na podstawie jakości wykonania projektu i biznes planu przedsiębiorstwa usługowo-remontowego, zgodnie z treścią wykładu

Literatura podstawowa

1. Skrzypek J., Filar E.: Biznes plan, Wydawnictwo Poltext, Kraków, 2005.
2. Piasecki B.: Ekonomika i zarządzanie mała firmą, WN PWN Warszawa Łódź, 1999.
3. Zadora H.: Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, 2009.
4. Czarnecki L.: Biznes po prostu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa, 2011.
5. Targalski J.: Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin, 2014.

Literatura uzupełniająca

1. Warnecke H.J.: Rachunek kosztów dla inżynierów, wydawnictwo naukowo-techniczne, 1993.
2. drab-kurowska a.  sokół a.: małe i średnie  przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii xxi wieku, wydawnictwo cedewu.pl, 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 12:32)