SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody statystyczne w projektowaniu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody statystyczne w projektowaniu
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-D-13_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jerzy Sobich
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie wybranych metod statystycznych wykorzystywanych w projektowaniu maszyn i urządzeń oraz procesów technologicznych. 

Wymagania wstępne

Analiza matematyczna.

Zakres tematyczny

Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Istota i przedmiot statystyki.     2   1,2
W2 Analiza korelacji i regresji     2   1,2
W3 Rozkłady zmiennych losowych skokowych i ciągłych     2   1,2
W4 Rozkład normalny     2   1,2
W5 Estymacja punktowa i przedziałowa parametrów rozkładu     2   1,2
W6 Weryfikacja hipotez statystycznych     2   1,2
W7 Niezawodność, charakterystyki funkcyjne i liczbowe niezawodności     2   1,2
W8 Kolokwium zaliczeniowe     1   0,6
    Suma:   15   9

 

Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Narzędzia informatyczne statystyki inżynierskiej     2   1,2
P2 Aprokszymacja wyników funkcją liniową i krzywoliniową     4   2,4
P3 Empiryczne charakterystyki liczbowe i funkcyjne rozkładu normalnego     4   2,4
P4 Weryfikacja hipotez statystycznych dotyczących parametrów rozkładu      4   2,4
P5 Zaliczenie projektów     1   0,6
    Suma:   15   9

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia projektowe z wykorzystaniem komputera.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Projekt

Pozytywna ocena z wykonanych projektów.

Literatura podstawowa

1.      Folk W., Statystyka stosowana dla inżynierów. WNT. Warszawa 1973.

2.      Plucińska A., Pliciński E., Probabilistyka. Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Procesy stochastyczne. WNT 2006.

Literatura uzupełniająca

1.      Legutko S., Podstawy eksploatacji maszyn. Wyd. Politechniki Poznańskiej. Poznań 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jerzy Sobich (ostatnia modyfikacja: 03-06-2020 15:32)