SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie urządzeń transportu wewnętrznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie urządzeń transportu wewnętrznego
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-D-24_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Daniel Dębowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z transportem wewnętrznym, projektowania pojedynczych urządzeń oraz systemów przeznaczonych do transportu wewnętrznego.

Wymagania wstępne

Podstawy konstrukcji maszyn, Wytrzymałość materiałów I, Eksploatacja maszyn, Automatyka i robotyka

Zakres tematyczny

Wykład

Charakterystyka oraz klasyfikacja urządzeń transportowych. Transport intermodalny, kombinowany oraz bimodalny. Normalizacja i unifikacja w urządzeniach transportowych. Urządzenia przeznaczone do transportu cyklicznego (dźwignice, wózki, itp.) oraz do transportu ciągłego (przenośniki). Modelowanie systemów transportowych. Dobór urządzeń transportowych, budowa, eksploatacja, obliczanie podstawowych parametrów. Projektowanie urządzeń transportowych.

Projekt

Ćwiczenia projektowe na bazie wykładu i materiałów źródłowych.

Metody kształcenia

Wykład

Wykłady z wykorzystaniem środków multimedialnych. Praca samodzielna studenta z wykorzystaniem Internetu oraz dostępnej literatury.

Projekt

Omówienie i sprawdzenie ćwiczeń projektowych przewidzianych do realizacji w trakcie semestru. Prezentacja przez studentów opracowanych zadań. Analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami. W zależności od ćwiczenia samodzielna lub zespołowa realizacja poszczególnych zadań projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena na podstawie sprawdzianu pisemnego lub ustnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień omawianych na wykładzie..

Projekt

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych przewidzianych do realizacji w trakcie semestru. Zaliczenie odbywa się na podstawie opracowanych przez studenta projektów oraz prezentacji.

Ocena końcowa

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Furmanik K., Maszyny i urządzenia transportowe. Tom 1. Transport przenośnikowy. Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, 2008.
  2. Jacyna M., Modelowanie i ocena systemów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009.
  3. Fijałkowski J., Transport wewnętrzny w systemach logistycznych. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003.
  4. Katalogi producentów elementów maszyn oraz urządzeń transportowych.

Literatura uzupełniająca

  1. Pr. zbiorowa pod red. M. Dietrycha, Podstawy Konstrukcji Maszyn,  T. 1,2,3, Warszawa WNT, 1995.
  2. Seria: Podstawy konstrukcji maszyn (ponad 20 tomów), PWN.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 12:32)