SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe II
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-D-25_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Jarosław Falicki
 • dr inż. Paweł Jurczak
 • dr inż. Marek Malinowski
 • dr inż. Izabela Gabryelewicz
 • dr inż. Dariusz Michalski
 • dr inż. Daniel Dębowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 60 4 36 2,4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom założeń do opracowania pracy dyplomowej. Celem seminarium jest także zapoznanie studenta z formalnymi zasadami i warunkami pisania i obrony pracy dyplomowej (w tym przebiegu egzaminu dyplomowego). Dodatkowym celem seminarium jest nabranie doświadczenia w publicznym występowaniu i bronieniu swoich osiągnięć.

Wymagania wstępne

Wiedza z obszarów przedmiotów ogólnotechnicznych i specjalistycznych.

Zakres tematyczny

Zajęcia seminaryjne są związane ściśle z tematyką prac dyplomowych. W pierwszym referacie-prezentacji student opisuje swoje założenia pracy dyplomowej. W wygłaszanych referatach dyplomanci przedstawiają zarówno swoje tematy i aktualne osiągnięcia jak i przedstawiają aktualne problemy związane z realizacją pracy; proponują ich rozwiązanie i uzasadniają swoje racje. Po prezentacji - odpowiadają na pytania prowadzącego i innych dyplomantów. Dzięki pobudzeniu aktywności studentów daje się im możliwość dokładnego i bardzo szerokiego poznania rozwiązywanych problemów oraz zmusza do poszukiwania efektywniejszych form podejścia do rozwiązywania problemów związanych z realizacją pracy dyplomowej oraz do szukania coraz ciekawszych formy przedstawienia wyników własnej pracy. Przedstawione zostają rodzaje i charakterystyka prac magisterskich. Zasady wyboru tematu i definiowanie problemu badawczego, projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego, eksploatacyjnego. Główne składniki pracy magisterskiej. Literatura przedmiotu. Opisy bibliograficzne. Ogólne zasady pisania prac dyplomowych z uwzględnieniem znaczeń rysunków, wzorów, tabel i stosowanych symboli. Na zajęciach seminaryjnych zwraca się szczególną uwagę na zagadnienia etyki w pisaniu prac magisterskich, na zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. W czasie zajęć studenci biorą udział w symulowanych obronach, przybierając różne role, od dyplomanta do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej i zapoznają się z listą możliwych pytań egzaminacyjnych.

Metody kształcenia

Metoda projektów, problemowa dyskusja dydaktyczna, autoprezentacja, instruktaż, symulacje.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się w trakcje konsultacji z prowadzącym seminarium i zaliczenia przedstawionego opracowania seminaryjnego. Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie zebranych materiałów i dokonanej ich analizy. Podstawą zaliczenia seminarium jest pozytywna ocena z dwu wygłoszonych referatów (prezentacji) oraz widoczna aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

 1. Literatura z obszarów przedmiotów ogólnotechnicznych i specjalistycznych.
 2. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia, Wrocław 2001.
 3. Cabarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas. Kraków 1998.
 4. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, WP PWN, Warszawa 2000.
 5. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław 1997.
 6. Dominiczak H., Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998
 7. Ryszewski B., Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985
 8. Pioterek P., B. Zieleniecka, Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 2000
 9. Linsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Oficyna Wydawnicza PWr. Wrocław, 1995.

Literatura uzupełniająca

 

 1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych : pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1980.
 2. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, wyd. 4 popr., Wyd. Kolonia Wrocław, 2003.
 3. Budzeń H., Przygotowanie pracy magisterskiej: przewodnik metodyczny, wyd. 2 popr. i uzup., Wyd. Politechnika Radomska, Radom, 2000.
 4. Burek J., Poradnik dyplomanta, Wyd. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 2001.
 5. Godziszewski J., Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych, Wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Zielona Góra, 1987.
 6. Knecht Z., Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych: poradnik jak się uczyć, jak pisać pracę dyplomową, Wyd. . Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA" Wrocław, 1999.
 7. Koch M., Przewodnik do pisania pracy magisterskiej, Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji Warszawa, 1994.
 8. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, wyd. 2 popr., Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 1996.
 9. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, wyd. 2, Wyd. Politechnika Śląska Gliwice, 2001.
 10. Pioterek P., Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych, wyd. 2 zm. i uzup, Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2000.
 11. Rawa T., Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych, Wyd. Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Olsztyn, 1999.
 12. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, wyd. 4 uzup., Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, 2001.
 13. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską?, Oficyna wydawnicza "IMPULS" Kraków, 1997.
 14. Wojciechowski T., Doktór G., Jak pisać prace dyplomowe - licencjackie i magisterskie: poradnik, wyd. 2 uzup., Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa, 1999.
 15. Wojcik K., Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych licencjackich, magisterskich, doktorskich, wyd. 5 zm., Wyd. Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 2000.
 16. Zaczyński W.P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wyd. "ŻAK" Warszawa, 1995.
 17. Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wyd. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 12:32)