SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zagadnienia ekonomiczne w projektowaniu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zagadnienia ekonomiczne w projektowaniu
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-D-27_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Izabela Gabryelewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy  o ekonomicznych i finansowych  aspektach projektowania systemów technicznych oraz umiejętności samodzielnego szacowania wskaźników efektywności projektów.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie organizacji zajęć i sposobu zaliczenia.     0,5   0,5
W2 Przebieg procesu projektowo - konstrukcyjnego.     0,5   0,5
W3 Koncepcja rozwiązania konstrukcyjno - technologicznego w aspekcie kosztów wytwarzania. Normalizacja, typizacja, unifikacja. Wspólne cechy konstrukcji maszyn.     1   0,5
W4 Technologiczność i ergonomiczność konstrukcji. Oszczędność materiałów i lekkość konstrukcji.     1   0,5
W5 Strukturalizacja kosztów.     1   0,5
W6 Zróżnicowane modele rachunku kosztów     1   0,5
W7 Koszty własne produkcji. Koszty własne produkcji a cena.     1   0,5
W8 Standardy kosztowe.      1   0,5
W9 Kontrola budżetowa kosztów.     1   0,5
W10 Monitoring kosztów     1   0,5
W11 Analiza koszt-ilość-zysk (CVP).      1   0,5
W12 Pojęcie target costing, kaizen costing w procesach kształtowania systemów produkcyjnych     1   0,5
W13 Rachunek kosztów cyklu życia produktu.     1   0,5
W14 Zlecenia produkcyjne , rachunek kosztów gospodarowania zasobami produkcyjnymi.     1   0,5
W15 Kolokwium zaliczeniowe. Podsumowanie zajęć.     2   2
    Suma:   15   9

 

             
Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Wprowadzenie do zajęć.Omówienie organizacji zajęć. Przydzielenie i omówienie zadań projektowych.     2   2
P2 Optymalizacja wyboru wariantu procesu produkcyjnego      2   1
P3 Wybór wariantu projektu - unifikacja, normalizacja, koszty utylizacji     2   1
P4 Wybór wariantu procesu produkcyjnego - jaka technologia     2   1
P5 Kształtowanie kosztów stałych, zmiennych i całkowitych w procesie produkcji.     2   1
P6 Analiza rentowości - czy warto produkować     2   1
P7 Cykl życia produktu - rachunek kosztów     2   1
P8 Podsumowanie zajęć. Wystawienie ocen.     1   1
    Suma:   15   9

Metody kształcenia

Wykład problemowy.

Zajęcia projektowe jako analizy studium przypadku oraz samodzielne mikroprojekty obliczeniowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu pisemne .

 Zaliczenie zajęć projektowych w oparciu o ocenę przedstawionego projektu.

 

 

Literatura podstawowa

Matuszek J., Kłosowski M., Krokosz-Krynke Z., Rachunek kosztów dla inżynierów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011

Mieczysław Dobija – Rachunkowość zarządcza, WN PWN, Warszawa, 1995

Leslie Chadwick – Rachunkowość zarządcza dla niewtajemniczonych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 1997

Adamkiewicz W.: Wstęp do racjonalnego wykorzystania urządzeń technicznych. WKiŁ, Warszawa. 1982.

Literatura uzupełniająca

W. Fabrycki - Systems Engineering and Analysis, 2000

Adamkiewicz W.: Wstęp do racjonalnego wykorzystania urządzeń technicznych. WKiŁ, Warszawa. 1982.

Jaźwiński J. ii : Bezpieczeństwo systemów. PWN. Warszawa. 1993.

Konieczny J. : Inżynieria systemów działania. WNT, Warszawa. 1983.

Młynarski S., Oprzędkiewicz J.: Systemowe rozwiązania zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności obiektów technicznych. Politechnika Krakowska. 2012

Uwagi


Zmodyfikowane przez (ostatnia modyfikacja: 13-06-2020 23:23)