SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elektryczne elementy wykonawcze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elektryczne elementy wykonawcze
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-13_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
  • dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ
  • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia elementów wykonawczych stosowanych w systemach automatyki i sterowania.

Wymagania wstępne

Matematyka, Fizyka, Elektrotechnika i Elektronika, Podstawy mechatroniki

Zakres tematyczny

Wykład:

Funkcje elektrycznych elementów wykonawczych w układach mechatroniki. Napędy elektryczne mechatronicznych urządzeń i robotów przemysłowych. Wykonawcze elementy precyzyjne - siłowniki elektryczne. Przekaźniki elektromagnetyczne i kontaktrony. Półprzewodnikowe przekaźniki prądu stałego i zmiennego. Sterowniki. Falowniki. Selsyny, łącza selsynowe.

Laboratorium:

Badanie układów napędowych z silnikami prądu stałego z szeregową strukturą regulacji. Badanie układów napędowych ze sterowaniem dwustrefowym. Badanie stanów bramek logicznych. Badanie układu serwomechanizmowego prądu stałego. Badanie układów napędowych ze sterowaniem wektorowym i wymuszaniem prądu stojana. Badanie układu napędowego ze sterowaniem wektorowym we współrzędnych biegunowych. Badanie układów napędowych o sterowaniu typu DTC. Badanie podstawowych systemów obróbki sygnałów z sensorów ruchu, prędkości i przyspieszenia.

Metody kształcenia

Wykłady tradycyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych. Dyskusje problemowe, "burza mózgów" (w niektórych tematach wykładowych). Praca z literatura fachową. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. 

Ocena z wykładu jest określana na podstawie pozytywnych oceny z końcowego egzaminu pisemnego (waga 0.6) oraz oceny za opracowanie/zaprezentowanie pracy kontrolnej (waga 0.4).

Ocena z laboratorium określana jest na podstawie  ocen z bieżącej realizacji ćwiczeń oraz złożonych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią ważoną z ocen za poszczególne formy zajęć, przy czym wagi wynoszą odpowiednio: dla wykładu (0.6), dla laboratorium (0.4).

Literatura podstawowa

  1. Heimann O., Gerth W., Popp K.: Mechatronika, komponenty, metody, przykłady, PWN, 2001,
  2. Afonin A., Szymczak P.: Mechatronika, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2001,
  3. Śliwińska D.: Laboratorium maszyn elektrycznych specjalnych, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2005, 

Literatura uzupełniająca

  1. Tunia H., Barlik R.: Teoria przekształtników, Politechnika Warszawska, 2003
  2. Miesięcznik naukowo-techniczny „Napędy i Sterowanie”, http://nis.com.pl

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 12:32)