SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Narzędzia informatyczne w projektowaniu maszyn inteligentnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Narzędzia informatyczne w projektowaniu maszyn inteligentnych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-16_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Edward Tertel
  • dr inż. Joanna Cyganiuk
  • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i definicjami wybranych metod projektowania maszyn, istota projektowania inteligentnego. Przedstawienie metod i narzędzi rozwiązywania zagadnień projektowania układów mechanicznych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w mechatronice.

Wymagania wstępne

Automatyzacja wytwarzania, 

Zakres tematyczny

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - WYKŁAD

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

W1

Narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie maszyn inteligentnych.

2

1

W2

Nowoczesne metody programowania maszyn.

2

1

W3

Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn CAD/CAE.

2

1

W4

Inteligentne projektowanie.

2

1

W5

Narzędzia programowe do symulacji działania maszyn.

1

1

W6

Tworzenie wirtualnego modelu maszyny.

2

1

W7

Narzędzia programowe do numerycznych metod obliczeniowych i projektowych.

2

2

W8

Kolokwium

2

1

SUMA GODZIN

15

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - LABORATORIUM

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

L1

Metody projektowania maszyn.

2

1

L2

Analiza działania maszyn oraz omówienie możliwości ich rozbudowy.

2

1

L3

Analiza struktur i funkcji wybranych programów stworzonych w aplikacjach CAD-owskich.

2

1

L4

Tworzenie prototypów wirtualnych dla zadanych maszyn inteligentnych. Wybór odpowiedniej koncepcji.

2

1

L5

Tworzenie wirtualnych modeli maszyn inteligentnych dla wybranych koncepcji.

2

2

L6

Tworzenie algorytmu pracy maszyn inteligentnych z uwzględnieniem systemów ekspertowych oraz urządzeń pozwalających na zbieranie danych z otoczenia.

2

1

L7

Systemy sterowania dla tworzonych modeli wirtualnych.

2

1

L8

Zajęcia zaliczeniowe.

1

1

SUMA GODZIN

15

9

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Literatura podstawowa

  1. Szymkat M.: Komputerowe wspomaganie w projektowaniu układów regulacji. WNT, Warszawa 1993,
  2. Niederliński A.: Systemy komputerowe automatyki przemysłowej. WNT, Warszawa 1985,
  3. Niederliński A.: Systemy komputerowe automatyki. Zastosowania. WNT, Warszawa 1985,
  4. Górski J., Brzózka K.: Regulatory i układy automatyki, Wydawnictwo Mikom, 2004,
  5. Kostro J.: Elementy, urządzenia układy automatyki, Wydawnictwo WSiP, 2000

Literatura uzupełniająca

  1. Dusza J., Godtat G., Leśniewski A. :Podstawy miernictwa”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
  2. Świsulski D., Komputerowa technika pomiarowa, Agenda Wydawnicza PAK-u , Warszawa 2005 r.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Cyganiuk (ostatnia modyfikacja: 10-09-2020 20:04)