SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dobór materiałów konstrukcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dobór materiałów konstrukcyjnych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-13_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Mariusz Michalski
  • dr inż. Remigiusz Romankiewicz
  • dr inż. Paweł Schlafka
  • dr inż. Ryszard Gorockiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności doboru materiałów na części maszyn i wyroby z uwzględnieniem funkcjonalności, kształtu i metod wytwarzania. 

Wymagania wstępne

Podstawy Nauki o Materiałach,  Wytrzymałość Materiałów.

Zakres tematyczny

Proces projektowania a dobór materiałów. Materiały stosowane w praktyce inżynierskiej i ich właściwości. Funkcjonalność wyrobu, wykresy doboru materiałów. Przykłady doboru materiałów bez uwzględnienia kształtu wyrobu. Przykłady doboru materiałów z uwzględnieniem kształtu wyrobu. Wpływ metody wytwarzania na dobór materiałów. Dobór materiału dla wskazanego elementu (konstrukcji) – projekt.

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z literaturą fachową. Indywidualna realizacja projektu z wykorzystaniem wspomagania komputerowego

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć

Literatura podstawowa

  1. Materiały wykładowe
  2. Ashby M.F.: Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, WNT Warszawa 1998 towaniu inżynierskim, WNT Warszawa 1998
  3. Dobrzański L.: Materiałoznawstwo i Podstawy Nauki o Materiałach, WNT Warszawa 2001
  4. Ashby M., i In. :Materiały Inżynierskie 1 i 2, WNT Warszawa 1997
  5. Ashby M., Shercliff H., Cebon D.:Inżynieria materiałowa t.1, Galaktyka 2011
  6. Ashby M., Shercliff H., Cebon D.:Inżynieria materiałowa t.2, Galaktyka 2011

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 12:32)