SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane odlewnicze procesy technologiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane odlewnicze procesy technologiczne
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-17_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest  przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy związanej z procesami topienia i ulepszania w stanie ciekłym stopów metali i zwrócenie uwagi na potrzebę przewidywania skutków zamierzonych operacji w oparciu o analizę ubocznych oddziaływań na metal w stanie ciekłym jak i w trakcie roztapiania, krystalizacji i stygnięcia. Zaznajomienie studentów ze zjawiskami na granicy metal-forma wpływającymi na jakość otrzymywanych odlewów; procesami topienia i odlewania wybranych stopów odlewniczych oraz wybranymi zagadnieniami technologii odlewnia ciśnieniowego.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania.

Nauka o materiałach.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Zasady racjonalnego stapiania metali. Wybrane zagadnienia związane z wypełnianiem form odlewniczych. Wybrane zagadnienia krzepnięcia i stygnięcia odlewów. Zjawiska skurczowe w odlewach. Mechanizm kształtowania się porowatości w odlewach. Wybrane zagadnienia związane z teorią segregacji w stopach odlewniczych. Modyfikacja i wpływ warunków technologicznych w procesie modyfikacji. Wytapianie żeliw i staliw stopowych. Topienie i uszlachetnianie stopów miedzi, stopów aluminium. Technologia topienia i odlewania niklu i jego stopów. Technologia topienia i odlewania tytanu i jego stopów. Technologia topienia magnezu i jego stopów. Technologia topienia i odlewania stopów cynku. Wybrane zagadnienia technologii odlewania ciśnieniowego. Urządzenia peryferyjne automatyzujące procesy odlewania pod ciśnieniem.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych : Wprowadzenie. Analiza termiczna żużli. Przemiany zachodzące w żużlach rafinacyjnych – badania derywatograficzne. Przemiany metalurgiczne w wyodrębnionych faza wytopu. Ocena intensywności wymiany ciepła w układzie odlew-forma na przykładzie krzepnięcia i stygnięcia odlewu ze stopu Al-Si w formie piaskowej i metalowej. Topienie i modyfikacja stopów aluminium z krzemem. Rafinacja i modyfikacja stopów miedzi. Proces sferoidyzacji żeliwa szarego. Termin odróbczy - Zaliczenie

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny – częściowo z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Laboratorium – praca zespołowa w trakcie wykonywania ćwiczeń.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - Egzamin pisemny

Ocena z wykładu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jest określana na podstawie oceny z  5-ciu pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu

Zaliczenie z oceną zajęć laboratoryjnych.

Ocena z laboratorium jest określona na podstawie stopnia przygotowania się studenta do zajęć, aktywności w trakcie realizacji zajęć  oraz sprawozdań będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1.         Braszczyński J.: Teoria procesów odlewniczych, PWN, Warszawa 1989

2.         Bydałek A.: Zasady rafinowania stopów odlewniczych”, Podręcznik, Wyd.. WSInż. w Zielonej Górze 1987

3.         Sakwa W.: Żeliwo, Wyd. „Sląsk”, Katowice 1974

4.         Górny Z.: Odlewnicze stopy metali nieżelaznych. Przygotowanie ciekłego metalu, struktura i właściwości odlewów, WNT, Warszawa 1992

5.         Białobrzeski A.: Odlewnictwo ciśnieniowe, WNT, Warszawa 1992

6.         Waszkiewicz S. I inni: Kokile i formy ciśnieniowe, WNT, Warszawa 1983

7.         Jemielewicz J.: Odlewnictwo metali nieżelaznych, WNT, Warszawa 1970

Literatura uzupełniająca

  1. Perzyk M. i inni: Odlewnictwo, Wyd. WNT, Warszawa 2003
  2. Perzyk M. i inni: Materiały do projektowania procesów odlewniczych, PWN, Warszawa 1990
  3. Podrzucki Cz.: Żeliwo, struktura, właściwości, zastosowanie, Wyd. ZG STOP, Kraków 1991
  4. Podrzucki Cz., Kalata Cz.: Metalurgia i odlewnictwo żeliwa, Wyd. Śląsk, Katowice 1976
  5. Mutwil J.::”Ocena zjawisk fizyko-chemicznych zachodzących podczas wypełniana metalem formy odlewniczej”, Wyd. WSInż., Zielona Góra 1992
  6. Romankiewicz F.:”Modyfikacja miedzi i jej stopów”, Wydawn. PAN, Poznań-Zielona Góra 1999

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 12:32)