SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia z obróbki ubytkowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z obróbki ubytkowej
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-18_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zjawiskami fizykochemicznymi zachodzącymi podczas
procesów obróbki ubytkowej (tworzenie narostu, powstawanie drgań, rodzaje zuŜycia ostrzy skrawających,
kształtowanie powierzchni obrobionej), metodami sterowania tymi procesami oraz z nowoczesnymi metodami
obróbki ubytkowej (obróbką elektroerozyjną, plazmową, laserową i in.) do wykorzystania w dalszym procesie
kształcenia oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Techniki wytwarzania – obróbka ubytkowa, Współczesne materiały inżynierskie.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa.

Kinematyczne i geometryczne charakterystyki procesu skrawania. Proces tworzenia
wióra. Tarcie w strefie obróbki. Powstawanie narostu. Zjawiska dynamiczne podczas skrawania. Temperatura
w strefie skrawania. Przyczyni zużycia ostrze skrawających. Skrawalność materiałów konstrukcyjnych i
moŜliwości sterowania skrawalnością. Zjawiska fizyko-chemiczne podczas obróbki ściernej. Zagadnienie
fizyko-chemiczne procesów obróbki elektroerozyjnej, plazmowej, laserowej i in. Zasady stosowania powłok
ochronnych.
Tematy ćwiczeń laboratoryjnych.

  1. Badanie wpływu parametrów szlifowania na stan warstwy wierzchniej
  2. Badanie wpływu parametrów toczenia na stan warstwy wierzchniej
  3. Badanie wpływu metody chłodzenia na stan stereometryczny powierzchni podczas frezowania.
  4. Ukształtowanie geometryczne powierzchni w zależności od zmiennych parametrów skrawania podczas toczenia.
  5. Wpływ parametrów skrawania na siłę skrawania podczas toczenia.
  6. Ćwiczenia poprawkowe i kolokwium.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z ksiąźką, czasopismem naukowym i w Internecie. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia egzaminu z części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 4-ch pisemnych
odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu. Warunkiem zaliczenia
zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen sporządzonych sprawozdań ze wszystkich zajęć
laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu z uwzględnieniem obecności i aktywności
studenta na zajęciach.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1.       Feldshtein E. Wybrane zagadnienia obróbki skrawaniem. Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013;

2.       Maruda R., Feldshtein E. Wybrane zagadnienia z obróbki skrawaniem: ćwiczenia laboratoryjne. Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014;

3.       Grzesik W. Podstawy skrawania materiałów metalowych. Warszawa WNT 1998;

4.       Grzesik W. Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Wyd. 2 zm. i rozsz. Warszawa, WNT, 2010;

5.       Jemielniak K. Obróbka skrawaniem. Warszawa Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004;

6.       Bartoszewicz J. Obróbka skrawaniem i erozyjna. Cz. 1. Podstawy teoretyczne obróbki skrawaniem. Gdynia Wyższa Szkoła Morska 1997;

7.       Olszak W. Obróbka skrawaniem. Warszawa WNT 2008.

Literatura uzupełniająca

1. Kaczmarek J. Podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej. Warszawa WNT 1970;
2. Feldshtein E., Kamiński W., Pijanowski M., Wieczorowski K. W. Podstawy teorii obróbki
skrawaniem: tworzenie wióra w obróbce metali skrawaniem. Poznań Komisja Budowy Maszyn
PAN Oddział w Poznaniu, 2000.

3. Czasopisma naukowe i naukowo-techniczne: Mechanik; Obróbka metalu; Annals of CIRP i in.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein (ostatnia modyfikacja: 10-06-2020 16:19)