SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ocena jakości wyrobów technicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ocena jakości wyrobów technicznych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-25_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Mariusz Michalski
  • dr inż. Paweł Schlafka
  • dr inż. Remigiusz Romankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest  zdobycie wiedzy i umiejętności oceny jakości wyrobów wytworzonych technologiami: odlewania, obróbki plastycznej, spawalnictwa, obróbki cieplnej i cieplno- chemicznej.

Wymagania wstępne

Techniki wytwarzania

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do metod kontroli procesów technologicznych i zarządzania jakością. Jakość metalurgiczna materiałów. Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania konstrukcyjnych materiałów metalowych. Zapewnienie jakości w odlewnictwie i zasady oceny jakości odlewów. Zapewnienie jakości w procesach obróbki plastycznej i metody oceny wyrobów kształtowanych plastycznie. Zapewnienie jakości w spawalnictwie. Metody badań i kontroli jakości wytwarzania w procesach spawalniczych. Jakość w procesach obróbki cieplnej i cieplno- chemicznej. Metody oceny jakości wyrobów obrabianych cieplnie i cieplno- chemicznie. 

 

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Indywidualna oraz zespołowa realizacja ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Wykład- pozytywna ocena z kolokwium. Laboratorium- uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczna z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Materiały wykładowe
  2. Perzyk M., Waszkiewicz S., Kaczorowski M., Jopkiewicz A.: Odlewnictwo, Wydaw. Naukowo-Techniczne. Warszawa 2000 r.
  3. Tabor A., Zając A., Rączka M.: Zarządzanie jakością Tom IV. Metody oceny jakości wyrobów technicznych, Wydaw. Politechnika Krakowska. Kraków 2000 r.
  4. Ferenc K., Nita Z., Sobiś T.: Spawalnictwo, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 12:32)